Članak 68.

Temeljem ovlaštenja utvrđenih zakonom i ovim Statutom Općinsko vijeće donosi Statut, Poslovnik, proračun, odluku o izvršenju proračuna, odluke, zaključke i druge opće akte.

Općinsko vijeće donosi pojedinačne akte kada temeljem zakona rješava o pojedinačnim stvarima.

 

Članak 69.

Općinski načelnik u okviru svog djelokruga donosi odluke, zaključke, pravilnike, te opće i pojedinačne akte kada je za to ovlašten zakonom, Statutom ili općim aktom Općinskog vijeća.

 

Članak 70.

Radna tijela Općinskog vijeća i općinskog načelnika donose zaključke i preporuke, te sastavljaju zapisnike iz svog djelokruga rada kada su za to ovlaštena od tijela koje ih je imenovalo.

 

Članak 71.

Općinski načelnik osigurava izvršenje općih akata iz članka 70. stavka 1. ovog Statuta, na način i u postupku propisanom ovim Statutom.

Opći akti objavljuju se u „Službenom glasniku Međimurske županije“, a stupaju na snagu osmog dana od dana objave u „Službenom glasniku Međimurske županije“, osim ako nije zbog osobito opravdanog razloga, općim aktom propisano da opći akt stupa na snagu danom objave.

Opći akti ne mogu imati retroaktivno djelovanje.

Opći akti općinskog načelnika objavljuju se na oglasnoj ploči Općine Strahoninec, a ukoliko je to pojedinim aktom predviđeno i u „Službenom glasniku Međimurske županije“.

Akti iz stavka 1.i 4. ovog članka mogu se objaviti i na internetskim stranicama Općine Strahoninec.

 

Članak 72.

Jedinstveni upravni odjel Općine Strahoninec u izvršavanju općih akata Općinskog vijeća donosi pojedinačne akte kojima rješava o pravima, obvezama i pravnim interesima fizičkih i pravnih osoba.

Protiv pojedinačnih akata iz stavka 1. ovog članka može se, sukladno odredbama zakona, izjaviti žalba nadležnom upravnom tijelu Međimurske županije ili pokrenuti upravni spor.

Na donošenje pojedinačnih akata shodno se primjenjuju odredbe Zakona o općem upravnom postupku i odredbe drugih propisa.

U izvršavanju općih akata Općinskog vijeća pojedinačne akte donose i pravne osobe kojima su odlukom Općinskog vijeća, temeljem zakona, povjerene javne ovlasti.

 

Članak 73.

Nadzor nad zakonitošću općih akata koje donosi Općinsko vijeće u okviru samoupravnog djelokruga obavlja Ured državne uprave u Međimurskoj županiji i nadležna središnja tijela državne uprave, svako u svojem djelokrugu.

 

Statut Općine Strahoninec

(Službeni glasnik Međimurske županije 06/13)

OPĆINA STRAHONINEC

Dravska 1, 40000 Strahoninec

Tel: 040 333 088 

Fax: 040 333 341

Mail: info@strahoninec.hr

 

OIB: 60476536903

IBAN: HR32 24020061860600005

Radno vrijeme Jedinstvenog upravnog odjela:

Ponedjeljak, utorak i petak

07:00-15:00

Srijedom i Četvrtkom:

07:00 - 12:00 i 16:00 - 19:00

Rad sa strankama Općinskog načelnika i zamjenika Općinskog načelnika

Srijedom i Četvrtkom:

16:00 - 19:00

Go to top
JSN Boot template designed by JoomlaShine.com