Na  temelju odredbe članka 36. Statuta Općine Strahoninec ("Službenik glasnik Međimurske županije" br. 6/13) i odredbe članka 54. Poslovnika Općinskog vijeća Općine Strahoninec ("Službeni glasnik Međimurske županije" br. 15/13) predsjednik Općinskog vijeća Općine Strahoninec sazvao je 3. sjednicu Općinskog vijeća Općine Strahoninec koja će se održati dana 12. prosinca 2017. godine s početkom u 19:30 sati u prostorijama Općine Strahoninec.

Dnevni red s materijama za sjednicu Općinskog vijeća:

Dnevni red

Izvod iz zapisnika 2. sjednice Općinskog vijeća Općine Strahoninec

Prijedlog Odluke o prihvaćanju izmjena i dopuna Proračuna Općine Strahoninec za 2017. godinu

Prijedlog izmjena i dopuna Plana razvojnih programa za razdoblje 2017.-2019.

Prijedlog izmjena i dopuna Programa gradnje objekata i uređaja kom.infrastrukture za 2017.godinu

Prijedlog izmjena i dopuna Programa održavanja kom.infrastrukture za 2017. godinu

Prijedlog izmjena i dopuna Programa javnih potreba u kulturi za 2017. godinu

Prijedlog izmjena i dopuna Programa javnih potreba u sportu za 2017. godinu

Prijedlog izmjena i dopuna Socijalnog programa za 2017. godinu

Prijedlog Odluke o prihvaćanju Proračuna Općine Strahoninec za 2018. godinu s projekcijama za 2019. i 2020. godinu

Prijedlog Plana razvojnih programa za razdoblje 2018.-2020

Prijedlog Programa gradnje objekata i uređaja kom. infrastrukture za 2018.godinu

Prijedlog Programa održavanja kom. infrastrukture za 2018. godinu

Prijedlog Programa javnih potreba u kulturi za 2018. godinu

Prijedlog Programa javnih potreba u sportu za 2018. godinu

Prijedlog Socijalnog programa za 2018. godinu

Prijedlog Odluke o izvršavanju Proračuna Općine Strahoninec za 2018. godinu

Prijedlog Odluke o visini naknade za prisustvovanje na sjednicama Općinskog vijeća te naknadi predsjedniku Općinskog vijeća

Prijedlog Odluke o visni naknade za rad općinskog načelnika i zamjenika općinskog načelnika

Prijedlog Odluke o donošenju II. izmjena i dopuna PPUO Strahoninec

Prijedlog Odluke o stipendiranju studenata za akademsku godinu 2017/2018

Prijedlog Odluke o raspoređivanju sredstava za rad političkih stranaka zastupljenih u Općinskom vijeću Općine Strahoninec

Prijedlog Odluke o donošenju Procjene rizika od velikih nesreća za općinu Strahoninec

Analiza stanja sustava Civilne zaštite na području Općine Strahoninec za 2017. godinu

Prijedlog Plana razvoja sustava Civilne zaštite na području Općine Strahoninec za 2018. godinu

Prijedlog Zaključka o prijedlogu za imenovanje sudaca porotnika Županijskog suda u Varaždinu

Dopuna Dnevnog reda 3. sjednice Općinskog vijeća

Prijedlog Odluke o općinskim porezima Općine Strahoninec

 

 

 

OPĆINA STRAHONINEC

Dravska 1, 40000 Strahoninec

Tel: 040 333 088 

Fax: 040 333 341

Mail: info@strahoninec.hr

 

OIB: 60476536903

IBAN: HR32 24020061860600005

Radno vrijeme Jedinstvenog upravnog odjela:

Ponedjeljak, srijeda i petak

07:00-15:00

Utorkom i Četvrtkom:

07:00 - 12:00 i 16:00 - 19:00

Rad sa strankama Općinskog načelnika i zamjenika Općinskog načelnika

Utorkom i Četvrtkom:

16:00 - 19:00

Go to top
JSN Boot template designed by JoomlaShine.com