Na području Općine Strahoninec javnu uslugu prikupljanja i zbrinjavanja miješanog komunalnog otpada i biorazgradivog komunalnog otpada, kao i odvojeno prikupljanje otpadnog papira, metala, stakla, plastike i tekstila te krupnog (glomaznog) komunalnog otpada obavlja: 

 

GKP Čakom d.o.o.

 

Komunalni otpad je otpad iz kućanstva, otpad koji nastaje čišćenjem javnih i prometnih površina, otpad sličan otpadu iz kućanstva koji nastaje u gospodarstvu, ustanovama i uslužnim djelatnostima. Posudu za komunalni otpad korisnici trebaju na dan odvoza po rasporedu do 7,00 h zimi, odnosno do 6,00 sati ljeti, iznijeti na javnu površinu, 2 m od ruba kolnika.

Biorazgradivi komunalni otpad je otpad nastao u kućanstvu i otpad koji je po prirodi i sastavu sličan otpadu iz kućanstva, osim proizvodnog otpada i otpada iz poljoprivrede i šumarstva, a koji u svom sastavu sadrži biološki razgradiv otpad.

Glomazni otpad iz kućanstva se sastoji od dijelova putničkih automobila, automobilskih guma, pokućstva i sličnih proizvoda koji su postali otpad. Glomazni otpad korisnici trebaju iznijeti na javnu površinu dan prije termina odvoza po rasporedu.

Elektronički otpad se naručuje pozivom na besplatni broj telefona 0800 444 110. Usluga odvoza i zbrinjavanja otpada financira se iz sredstava FZOEU i za korisnike je besplatna.

Zeleni otpad je otpad nastao košnjom trave, obrezivanjem drveća, čišćenjem korova, lišće, otpad iz vrtova, voćnjaka i vinograda i drugi otpad biljnog porijekla podesan za kompostiranje.

Građevinski otpad je otpad od iskopa, otpad s gradilišta, otpad od rušenja, lomljeni materijal od razgradnje i rekonstrukcije cesta i slično.

 

 RASPORED ODVOZA OTPADA U 2017. GODINI:

 

Korisnicima s područja Općine Strahoninec omogućena je i besplatna usluga korištenja mobilnog reciklažnog dvorišta:

 

 

 


                       

 

OPĆINA STRAHONINEC

Dravska 1, 40000 Strahoninec

Tel: 040 333 088 

Fax: 040 333 341

Mail: info@strahoninec.hr

 

OIB: 60476536903

IBAN: HR32 24020061860600005

Radno vrijeme Jedinstvenog upravnog odjela:

Ponedjeljak, utorak i petak

07:00-15:00

Srijedom i Četvrtkom:

07:00 - 12:00 i 16:00 - 19:00

Rad sa strankama Općinskog načelnika i zamjenika Općinskog načelnika

Srijedom i Četvrtkom:

16:00 - 19:00

Go to top
JSN Boot template designed by JoomlaShine.com