Dječji vrtić SUNCOKRET

Dokumenti

Izdvojeni dokumenti

   
 Plan upisa u prvi razred osnovne škole za školsku godinu 2022./2023. na području Međimurske županije
   
Statut Dječjeg vrtića Suncokret
Pravilnik o unutarnjem ustrojstvu i načinu rada
  • I. izmjene i dopune Pravilnika o unutarnjem ustrojstvu i načinu rada
Pravilnik o provedbi postupka jednostavne nabave 
Pravilnik o upisu i mjerilima upisa djece 
I. izmjene i dopune Pravilnika o upisu
Pravilnik o radu
Pravilnik o kućnom redu
Pravilnik o zaštiti na radu
Pravilnik o zaštiti od požara
Pravilnik o video nadzoru
Odluka o imenovanju osobe za zaštitu dostojanstva radnika
Pravilnik o zaštiti, nadzoru nad prikupljanjem, obradi i korištenju osobnih podataka

USTAV I KONVENCIJA

Ustav Republike Hrvatske
Konvencija o pravima djeteta

ZAKONI

Zakon o predškolskom odgoju i obrazovanju
• Zakon o izmjenama i dopunama zakona o predškolskom odgoju i obrazovanju
Zakon o ustanovama
Obiteljski zakon
Zakon o radu

PODZAKONSKI AKTI

Pravilnik o posebnim uvjetima i mjerilima ostvarivanja programa predškolskog odgoja
Pravilnik o sadržaju i trajanju programa predškole
Pravilnik o vrsti stručne spreme stručnih djelatnika te vrsti i stupnju stručne spreme ostalih djelatnika u dječjem vrtiću
Pravilnik o načinu i uvjetima polaganja stručnog ispita odgojitelja i stručnih suradnika u dječjem vrtiću
Pravilnik o obrascima i sadržaju pedagoške dokumentacije i evidencije o djeci u dječjem vrtiću

STRATEŠKI DOKUMENTI

Nacionalni kurikulum za rani i predškolski odgoj i obrazovanje
Državni pedagoški standard
• Državni pedagoški standard - izmjene i dopune
   
Poslovnik o radu upravnog vijeća
Poslovnik o radu Odgojiteljskog vijeća
Procedura zaprimanja i provjere računa te plaćanja po računima
Procedura izdavanja i obračunavanja putnih naloga
Procedura praćenja i naplate prihoda i primitaka
Procedura upravljanja i raspolaganja nekretninama DV Suncokret
   
Kurikulum za pedagoške godine 2022.-2027.
Kurikulum za pedagošku godinu 2021.-2022.
Kurikulum za pedagošku godinu 2020.-2021.
Kurikulum za pedagošku godinu 2019.-2020.
   
Godišnji plan i program odgojno-obrazovnog rada za pedagošku godinu 2023./2024.
Kraći program igraonice engleskog jezika
Godišnji plan i program rada za pedagošku godinu 2022./2023.
Godišnji plan i program rada za pedagošku godinu 2021./2022.
Godišnji plan i program rada za pedagošku godinu 2020./2021.
Godišnji plan i program rada za pedagošku godinu 2019./2020.
Sigurnosno zaštitni preventivni program
Program predškole (van redovnog programa)
Program predškole (redovni program)
   
Godišnji obračun proračuna DV Suncokret za 2023. godinu
Odluka o usvajanju godišnjeg obračuna proračuna 2023. godine
Proračun za 2024. godinu
Proračun za 2023. godinu
Godišnji obračun financijskog plana za 2022. godinu
Financijski plan za 2022. godinu
Izvršenje financijskog plana za 2021. godinu
Financijski plan za 2021. godinu
Financijski plan za 2020. godinu
Izvršenje financijskog plana za 2020. godinu
Godišnje financijsko izvješće za 2023. godinu
29.02.2024
   
Plan nabave za 2024. godinu
Plan nabave za 2023. godinu
Plan nabave za 2022. godinu
Plan nabave za 2021. godinu
Plan nabave za 2020. godinu
Evidencija zaključenih ugovora u 2023. godini
Evidencija zaključenih ugovora u 2022. godini
   
Godišnje izvješće o radu za pedagošku godinu 2022. / 2023.
Godišnje izvješće o radu za pedagošku godinu 2021. / 2022.
Godišnje izvješće o radu za pedagošku godinu 2020. / 2021.
Godišnje izvješće o radu za pedagošku godinu 2019. / 2020.
Godišnje izvješće o radu za pedagošku godinu 2018. / 2019.
   
Odluka o imenovanju službenika za zaštitu osobnih podataka
Pravilnik o zaštiti osobnih podataka
Pravilnik o zaštiti, nadzoru nad prikupljanjem, obradi i korištenju osobnih podataka
Evidencija aktivnosti obrade - informativni katalog
Politika o zaštiti privatnosti Dječjeg vrtića "Suncokret" Strahoninec
Zahtjev za utvrđivanje povrede prava
   
Odluka o imenovanju službenika za informiranje
   
Zahtjev za pristup informacijama
Zahtjev za ispravak ili dopunu informacije
Zahtjev za ponovnu uporabu informacija

GODIŠNJA IZVJEŠĆA O PROVEDBI ZPPI

Izvješće o provedbi Zakona o pravu na pristup informacijama za 2023. godinu
30.01.2024
Asset lista - Dječji vrtić "Suncokret" Strahoninec
   
Plan klasifikacijskih oznaka za 2024. godinu
Plan klasifikacijskih oznaka za 2023. godinu
Plan klasifikacijskih oznaka za 2022. godinu
Plan klasifikacijskih oznaka za 2021. godinu
SJEDNICA   ZAPISNIK
57. sjednica Upravnog vijeća  
56. sjednica Upravnog vijeća  
55. sjednica Upravnog vijeća  
54. sjednica Upravnog vijeća  
53. sjednica Upravnog vijeća  
52. sjednica Upravnog vijeća  
51. sjednica Upravnog vijeća  
50. sjednica Upravnog vijeća  
49. sjednica Upravnog vijeća  
48. sjednica Upravnog vijeća  
47. sjednica Upravnog vijeća  
46. sjednica Upravnog vijeća  
45. sjednica Upravnog vijeća  
44. sjednica Upravnog vijeća  
43. sjednica Upravnog vijeća  
42. sjednica Upravnog vijeća  
41. sjednica Upravnog vijeća  
40. sjednica Upravnog vijeća  
39. sjednica Upravnog vijeća  
38. sjednica Upravnog vijeća  
37. sjednica Upravnog vijeća  
36. sjednica Upravnog vijeća  
35. sjednica Upravnog vijeća  
   
Odluka o odabiru kandidata-spremačica, servirka
Odluka o odabiru kandidata za radno mjesto odgojitelja/ice
Odluka o odabiru kandidata za radno mjesto pomoćni djelatnik za njegu, skrb i pratnju
Odluka o I. dopuni Odluke o koeficijentima za obračun plaće djelatnika 
Odluka o odabiru kandidata za radno mjesto odgojiteljice
Odluka o nabavci opreme
   
Pravila za upravljanje dokumentarnim gradivom
Popis gradiva s rokovima čuvanja