PRISTUP INFORMACIJAMA

Ostvarivanje prava na pristup informacijama

Zakonom o pravu na pristup informacijama ("Narodne novine", broj 25/13 i 85/15) uređeno je pravo na pristup informacijama i ponovna uporaba informacija svim domaćim ili stranim fizičkim i pravnim osobama na jednak način i pod jednakim uvjetima.
Pravo na pristup informacijama obuhvaća pravo korisnika na traženje i dobivanje informacija kao i obvezu Općine Strahoninec da omogući pristup zatraženoj informaciji, odnosno da objavljuje informacije neovisno o postavljenom zahtjevu kada takvo objavljivanje proizlazi iz obveze određene Zakonom o pravu na pristup informacijama ili drugim propisom.
Zakonom se propisuju načela prava na pristup informacijama i ponovnu uporabu informacija, ograničenja prava na pristup informacijama i ponovnu uporabu informacija, postupak za ostvarivanje i zaštitu prava na pristup informacijama i ponovnu uporabu informacija.
Pravo na pristup informacijama i ponovnu uporabu informacija ostvaruje se podnošenjem zahtjeva službeniku za informiranje Općine Strahoninec na jedan od slijedećih načina:

  1. putem telefona na broj: +385 (0)40 333 088  
  2. putem faksa na broj: +385 (0)40 333 341 
  3. elektroničkom poštom službeniku za informiranje: info@strahoninec.hr na obrascu Zahtjev za pristup informacijama / Zahtjev za dopunu ili ispravak informacije / Zahtjev za ponovnu uporabu informacija
  4. poštom na adresu: Općina Strahoninec, Dravska 1, Strahoninec, 40000 Čakovec, na obrascu Zahtjev za pristup informacijama / Zahtjev za dopunu ili ispravak informacije / Zahtjev za ponovnu uporabu informacija
  5. osobno na adresu: Općina Strahoninec, Dravska 1, Strahoninec, 40000 Čakovec, na obrascu Zahtjev za pristup informacijama / Zahtjev za dopunu ili ispravak informacije / Zahtjev za ponovnu uporabu informacija ponedjeljkom, srijedom i petkom od 07:00 do 15:00 sati, a utorkom i četvrtkom od 07:00 do 12:00 sati i od 16:00 do 19:00 sati.

Službenik za informiranje u Općini Strahoninec

Silvija Žižek, bacc.admin.publ.

Općina Strahoninec, Dravska 1, Strahoninec, 40000 Čakovec
Tel.: +385 (0)40 333 088
Fax.: +385 (0)40 333 341
E-mail službenika za informiranje: info@strahoninec.hr


Radno vrijeme službenika za informiranje:

Ponedjeljak, srijeda i petak od 07:00 do 15:00 sati,
Utorak i četvrtak: od 07:00 do 12:00 sati  i od 16:00 do 19:00 sati

Zakonske odredbe

Zakon o pravu na pristup informacijama  
Zakon o izmjenama i dopunama Zakona  o pravu na pristup informacijama  
Kriterij za određivanje visine naknade stvarnih materijalnih troškova i troškova dostave informacije

Obrasci

Zahtjev za pristup informacijama
Zahtjev za ispravak ili dopunu informacija
Zahtjev za ponovnu uporabu informacija

Godišnje izvješće

Izvješće o provedbi Zakona o pravu na pristup informacijama
2020. godina
2019. godina
2018. godina
2017. godina
2016. godina
2015. godina