PRISTUP INFORMACIJAMA

Ostvarivanje prava na pristup informacijama

Zakonom o pravu na pristup informacijama ("Narodne novine", broj 25/13 i 85/15) uređeno je pravo na pristup informacijama i ponovna uporaba informacija svim domaćim ili stranim fizičkim i pravnim osobama na jednak način i pod jednakim uvjetima.
Pravo na pristup informacijama obuhvaća pravo korisnika na traženje i dobivanje informacija kao i obvezu Općine Strahoninec da omogući pristup zatraženoj informaciji, odnosno da objavljuje informacije neovisno o postavljenom zahtjevu kada takvo objavljivanje proizlazi iz obveze određene Zakonom o pravu na pristup informacijama ili drugim propisom.
Zakonom se propisuju načela prava na pristup informacijama i ponovnu uporabu informacija, ograničenja prava na pristup informacijama i ponovnu uporabu informacija, postupak za ostvarivanje i zaštitu prava na pristup informacijama i ponovnu uporabu informacija.
Pravo na pristup informacijama i ponovnu uporabu informacija ostvaruje se podnošenjem zahtjeva službeniku za informiranje Općine Strahoninec na jedan od slijedećih načina:

  1. putem telefona na broj: +385 (0)40 333 088  
  2. putem faksa na broj: +385 (0)40 333 341 
  3. elektroničkom poštom službeniku za informiranje: info@strahoninec.hr na obrascu Zahtjev za pristup informacijama / Zahtjev za dopunu ili ispravak informacije / Zahtjev za ponovnu uporabu informacija
  4. poštom na adresu: Općina Strahoninec, Dravska 1, Strahoninec, 40000 Čakovec, na obrascu Zahtjev za pristup informacijama / Zahtjev za dopunu ili ispravak informacije / Zahtjev za ponovnu uporabu informacija
  5. osobno u pisarnicu na adresu: Općina Strahoninec, Dravska 1, Strahoninec, 40000 Čakovec, na obrascu Zahtjev za pristup informacijama / Zahtjev za dopunu ili ispravak informacije / Zahtjev za ponovnu uporabu informacija, srijedom od 17:00 do 18:00 sati

Službenik za informiranje u Općini Strahoninec

Silvija Žižek, bacc.admin.publ.

Općina Strahoninec, Dravska 1, Strahoninec, 40000 Čakovec
Tel.: +385 (0)40 333 088
Fax.: +385 (0)40 333 341
E-mail službenika za informiranje: info@strahoninec.hr


Radno vrijeme službenika za informiranje:

Srijedom od 17:00 do 18:00 sati

Lista primljenih zahtjeva

Zakonske odredbe

Zakon o pravu na pristup informacijama  
Zakon o izmjenama i dopunama Zakona  o pravu na pristup informacijama  
Kriterij za određivanje visine naknade stvarnih materijalnih troškova i troškova dostave informacije

Obrasci

Zahtjev za pristup informacijama
Zahtjev za ispravak ili dopunu informacija
Zahtjev za ponovnu uporabu informacija

Godišnje izvješće

Izvješće o provedbi Zakona o pravu na pristup informacijama
2023. godina
2022. godina
2021. godina
2020. godina
2019. godina
2018. godina
2017. godina
2016. godina
2015. godina

Otvoreni podaci

Otvoreni podaci su podaci koji su javno i besplatno dostupni, a namijenjeni su ponovnoj uporabi u komercijalnu ili nekomercijalnu svrhu koja je različita od svrhe za koju su izvorno izrađeni ili prikupljeni