JEDINSTVENI UPRAVNI ODJEL OPĆINE STRAHONINEC

PROSTORNO PLANIRANJE

Službeni glasnik Međimurske županije - broj 08/2005.
KARTOGRAFSKI PRIKAZI
 Karta 1. - Korištenje i namjena površina 
 Karta 2.  - Infrastrukturni sustavi
 Karta 3. - Uvjeti korištenja, uređenja i zaštite prostora
 Karta 4.1. - Građevinsko područje naselja Strahoninec
 Karta 4.2. - Izdvojeno građevinsko područje - Poleve i Gospodarska zona
TEKSTUALNI DIO
 Odredbe za provođenje
 Obrazloženje
 VEZANI DOKUMENTI I OBJAVE
   
Službeni glasnik Međimurske županije - broj 08/2005. i 21/2009.
KARTOGRAFSKI PRIKAZI
 Karta 0.1. - Prikaz područja izmjene i dopune PPUO
 Karta 1. - Korištenje i namjena površina 
 Karta 2.  - Infrastrukturni sustavi
 Karta 3. - Uvjeti korištenja, uređenja i zaštite prostora
 Karta 4.1. - Građevinsko područje naselja Strahoninec
 Karta 4.2. - Izdvojeno građevinsko područje - Poleve i Gospodarska zona
TEKSTUALNI DIO
 Odredbe za provođenje
 Obrazloženje
 Obrazloženje s evidencijom
 VEZANI DOKUMENTI I OBJAVE
   
Službeni glasnik Međimurske županije - broj 08/2005., 21/2009. i 15/2017.
KARTOGRAFSKI PRIKAZI
 Karta 1. - Korištenje i namjena površina 
 Karta 2.  - Infrastrukturni sustavi
 Karta 3. - Uvjeti korištenja, uređenja i zaštite prostora
 Karta 4.1. - Građevinsko područje naselja Strahoninec
 Karta 4.2. - Izdvojeno građevinsko područje - Poleve i Gospodarska zona
TEKSTUALNI DIO
 II. izmjene i dopune 
 Obrazloženje
 VEZANI DOKUMENTI I OBJAVE
Odluka o donošenju II. izmjena i dopuna PPUO Strahoninec
Odluka o započinjanju postupka ocjene o potrebi strateške procjene utjecaja na okoliš za potrebe II.izmjena i dopuna Prostornog plana uređenja Općine Strahoninec  

Obavijest o izradi II. izmjena i dopuna PPUO Strahoninec

DPU stambene zone iza Poljske ulice u Strahonincu

Službeni glasnik Međimurske županije - broj 21/2009.

KARTOGRAFSKI PRIKAZI
 Karta 0.1. - Situacija - podloga za izradu DPU
 Karta 0.2. - Situacija - podloga za izradu DPU
 Karta 1. - Detaljna namjena površina 
 Karta 2.1.  - Plan prometa
 Karta 2.2. - Mreža vodoopskrbe, odvodnje i plinoopskrbe
 Karta 2.3. - Mreža elektroopskrbe, javne rasvjete i telekomunikacija
 Karta 3. - Uvjeti građenja zemljišta, korištenja i zaštite površina
 Karta 4. - Uvjeti gradnje građevina
TEKSTUALNI DIO
 Odredbe za provođenje
 Obrazloženje
 Evidencija postupka izrade i donošenja DPU
 VEZANI DOKUMENTI I OBJAVE
   

Službeni glasnik Međimurske županije - broj 21/2009 i 19/2018

KARTOGRAFSKI PRIKAZI
 Karta 1. - Detaljna namjena površina 
 Karta 2.1.  - Plan prometa
 Karta 2.2. - Mreža vodoopskrbe, odvodnje i plinoopskrbe
 Karta 2.3. - Mreža elektroopskrbe, javne rasvjete i telekomunikacija
 Karta 3. - Uvjeti građenja zemljišta, korištenja i zaštite površina
 Karta 4. - Uvjeti gradnje građevina
TEKSTUALNI DIO
 Tekstualni dio Plana
 Evidencija postupka izrade i donošenja ID UPU
 VEZANI DOKUMENTI I OBJAVE
Odluka o donošenju I. ID UPU