POZIV NA PRETHODNU PROVJERU ZNANJA I SPOSOBNOSTI (PISANO TESTIRANJE) ZA RADNO MJESTO REFERENT

Temeljem članka 17. – 23. Zakona o službenicima i namještenicima u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi („NN“ br. 86/08, 61/11, 04/18 i 112/19) Povjerenstvo za provedbu javnog natječaja za prijam u službu u Jedinstveni upravni odjel Općine Strahoninec, objavljuje

 

P O Z I V
NA PRETHODNU PROVJERU ZNANJA I SPOSOBNOSTI (PISANO TESTIRANJE) ZA RADNO MJESTO

REFERENT

 1. Povjerenstvo je utvrdilo da pisanom testiranju može pristupiti kandidat prema prvom slovu imena i prvom slovu prezimena i 5 posljednjih brojeva OIB-a:
  1. AB30651
 2. Kandidat pozvan na pisano testiranje treba se javiti dana 11.06.2024. godine (UTORAK) u Općinu Strahoninec, Dravska 1, Strahoninec u 11:00 sati.
  Na testiranje je potrebno ponijeti osobnu iskaznicu ili putovnicu, kao i kemijsku olovku.
  Ne postoji mogućnost naknadnoga pisanog testiranja, bez obzira na razloge koje pojedinog kandidata eventualno priječe da testiranju pristupi u naznačeno vrijeme.
  Smatra se da je kandidat, koji se navedenog dana ne odazove u definiranom terminu, bez obzira na razloge, povukao prijavu na javni natječaj. Smatrat  će se da je prijavu povukao i kandidat koji na pisanom testiranju remeti mir i/ili pravila ponašanja s kojima će biti upoznat, kao i kandidat koji ne predoči osobnu iskaznicu ili putovnicu.
  Prethodna provjera znanja i sposobnosti kandidata obavlja se putem: pisanog testiranja i intervjua. Za svaki dio provjere znanja dodjeljuje se od 1 do 10 bodova. Ostale informacije vezane uz pisano testiranje navedene su u obavijestima koje su prethodno objavljene na web-stranici Općine Strahoninec www.strahoninec.hr i oglasnoj ploči Općine Strahoninec.
 3. Rezultati pisanog testiranja biti će objavljeni na web-stranici i oglasnoj ploči Općine Strahoninec. Pritom će kandidati koji ostvare najmanje 50% bodova na pisanom testiranju biti obaviješteni o terminu intervjua.
 4. Ovaj poziv objavljuje se na web-stranici i na oglasnoj ploči Općine Strahoninec.

 

 POVJERENSTVO ZA PROVEDBU JAVNOG NATJEČAJA


KLASA:112-01/24-01/01
URBROJ:2109-23-03/24-6
Strahoninec, 04.lipnja 2024.