Odluka kojom se utvrđuje sa nije potrebno provesti stratešku procjenu utjecaja na okoliš za III. Izmjene i dopune Prostornog plana uređenja Općine Strahoninec

Na temelju članka 64. Zakona o zaštiti okoliša {,,Narodne novine" broj 80/13, 153/13, 78/15, 12/18 i 118/18), članka 33. Uredbe o strateškoj procjeni utjecaja strategije, plana i programa na okoliš {,,Narodne novine" broj 3/17) i članka 33.Statuta Općine Strahoninec (,,Službeni glasnik Međimurske županije" broj 06/13, 3/18, 15/18 i 6/20), te nakon provedenog postupka Ocjene o potrebi strateške procjene utjecaja na okoliš za Ili. Izmjene i dopune Prostornog plana uređenja Općine Strahoninec {,,Službeni glasnik Međimurske županije", broj 8/05, 21 /09, 15/17) općinski načelnik Općine Strahoninec 23. ožujka 2021. godine donosi

ODLUKU
kojom se utvrđuje da nije potrebno provesti stratešku procjenu utjecaja na okoliš za III. Izmjene i dopune Prostornog plana uređenja Općine Strahoninec


PRILOZI
Dokument
 Odluka kojom se utvrđuje sa nije potrebno provesti stratešku procjenu utjecaja na okoliš za III. Izmjene i dopune Prostornog plana uređenja Općine Strahoninec
 III. Izmjene i dopune Prostornog plana uređenja Općine Strahoninec