Obavijest o otvaranju Javne rasprave o prijedlogu II. ID UPU Stambene zone iza Poljske ulice u Strahonincu

Na temelju članka 96. stavka 3. Zakona o prostornom uređenju („Narodne novine“ broj 153/13, 65/17, 114/18, 39/19, 98/19) i Zaključka načelnika Općine Strahoninec, KLASA: 350-02/20-01/4, URBROJ: 2109/23-03-20-26 od 08. lipnja 2021., objavljuje se

 JAVNA RASPRAVA O PRIJEDLOGU II.IZMJENA I DOPUNA URBANISTIČKOG PLANA UREĐENJA STAMBENE ZONE IZA POLJSKE ULICE U STRAHONINCU
(„Službeni glasnik Međimurske županije“ br. 21/09, 19/18)

 

  1. Javna rasprava će trajati od 28.06.2021. do 13.07.2021.

KARTOGRAFSKI PRIKAZI
Karta 1. - Korištenje i namjena površina
Karta 3. - Uvjeti građenja zemljišta, korištenja i zaštite površina
Karta 4. - Uvjeti gradnje građevina
TEKSTUALNI DIO
Sažetak za javnost
Odluka (pročišćeni tekst)
Prijedlog za javnu raspravu
 VEZANI DOKUMENTI I OBJAVE
Odluka o izradi II. ID UPU
Otvaranje Javne rasprave II. ID UPU
Izvješće o Javnoj raspravi 
   

KLASA:350-02-20-01/4
URBROJ:2109/23-03-20-27
Strahoninec, 15. lipnja 2021.