Natječaj za popunu radnog mjesta - SPREMAČ/ICA SERVIR/KA

Na temelju članka 26. Zakona o predškolskom odgoju i obrazovanju ("NN" 10/97, 107/07, 94/13, 98/19 i 57/22) i Odluke Upravnog vijeća Dječjeg vrtića "Suncokret" raspisuje

NATJEČAJ
za popunu radnog mjesta

SPREMAČ/ICA SERVIR/KA

  • 1 izvršitelj u radni odnos na neodređeno vrijeme
  • UVJETI: prema članku 24. i 25. Zakona o predškolskom odgoju i obrazovanju (Narodne novine 10/97, 107/07, 94/13, 98/19 i 57/22) i Pravilnika o vrsti stručne spreme stručnih djelatnika te vrsti i stupnju stručne spreme ostalih djelatnika u dječjem vrtiću (Narodne novine 133/97)
    • Osnovna škola
    • Na natječaj se mogu prijaviti osobe oba spola koje ispunjavaju propisane uvjete.

Rok za podnošenje prijave je 8 dana od dana objavljivanja natječaja.


KLASA: 112-01/22-01-4
URBROJ: 2109/108-22-02
Strahoninec, 25. kolovoza 2022.

PRILOZI
Dokument
 Natječaj