JAVNA RASPRAVA O PRIJEDLOGU III. izmjena i dopuna Prostornog plana uređenja Općine Strahoninec

Na temelju članka 96. stavka 3. Zakona o prostornom uređenju („Narodne novine“ broj 153/13, 65/17, 114/18, 39/19, 98/19) i Zaključka općinskog načelnika Općine Strahoninec, KLASA:351-01/21-01/1, URBROJ: 2109-23-01-22-55 od 08.09.2022., objavljuje se

 

JAVNA RASPRAVA O PRIJEDLOGU
III. izmjena i dopuna Prostornog plana uređenja Općine Strahoninec
(„Službeni glasnik Međimurske županije“ broj 8/05, 21/09, 15/17)
/ciljane izmjene i dopune/

 

 

  1. Javna rasprava će trajati od 20.09.2022. do 30.09.2022. godine.
  2. Javni uvid u Prijedlog III izmjena i dopuna Prostornog plana uređenja Općine Strahoninec – ciljane izmjene i dopune moći će se izvršiti za vrijeme trajanja javne rasprave u prostorijama Općine Strahoninec, Dravska 1, 40 000 Čakovec svakog radnog dana u uredovno radno vrijeme, na mrežnim stranicama Općine Strahoninec https://www.strahoninec.hr/, te na mrežnim stranicama stručnog izrađivača http://urbia.hr/.
  3. Javno izlaganje Prijedloga III izmjena i dopuna Prostornog plana uređenja Općine Strahoninec – ciljane izmjene i dopune organizirat će se u prostorijama Općine Strahoninec, Dravska 1, 40 000 Čakovec i to 21.09.2022. godine (srijeda) u 13:00 sati.
  4. Primjedbe i prijedloge sudionici mogu davati tijekom javne rasprave, zaključno sa 30.09.2022. godine i to na slijedeći način:
    • postavljanjem pitanja tijekom javnog izlaganja o predloženim rješenjima
    • davanjem prijedloga i primjedbi u zapisnik za vrijeme izlaganja,
    • upućivanjem pisanih prijedloga i primjedbi Jedinstvenom upravnom odjelu Općine Strahoninec, Dravska 1, 40 000 Čakovec.

 

Prijedlozi i primjedbe koji nisu dostavljeni u roku ili nisu čitljivo napisani, ne moraju se uzeti u obzir u pripremi Izvješća o javnoj raspravi. Podnositelji trebaju na podnesku navesti adresu za dostavu odgovora.

 

 

KLASA: 351-01/21-01/1
URBROJ: 2109-23-01-22-56
Strahoninec, 08.09.2022.


KARTOGRAFSKI PRIKAZI
 Kartografski prikazi III. Izmjena i dopuna PPUO Strahoninec za JR
TEKSTUALNI DIO
 Tekstualni dio III. Izmjena i dopuna PPUO Strahoninec za JR
 VEZANI DOKUMENTI I OBJAVE
Izvješće o Javnoj raspravi III. Izmjena i dopuna PPUO Strahoninec
Oglas - JAVNA RASPRAVA O PRIJEDLOGU III. izmjena i dopuna Prostornog plana uređenja Općine Strahoninec
Obavijest od izradi III. Izmjena i dopuna PPUO Strahoninec
Odluka o izradi III. Izmjena i dopuna PPUO Strahoninec
Odluka kojom se utvrđuje sa nije potrebno provesti stratešku procjenu utjecaja na okoliš za III. Izmjene i dopune Prostornog plana uređenja Općine Strahoninec
Obavijest o provedbi postupka ocjene o potrebi strateške procjene utjecaja na okoliš za potrebe III. izmjena i dopuna Prostornog plana uređenja Općine Strahoninec
Odluka o započinjanju postupka ocjene o potrebi strateške procjene utjecaja na okoliš za potrebe III. izmjena i dopuna Prostornog plana uređenja Općine Strahoninec
Obrazac o ocjeni o potrebi strateške procjene utjecaja na okoliš
Odluka o izradi III. Izmjena i dopuna PPUO Strahoninec - PRETHODNI POSTUPAK
Odluka o izmjeni i dopuni Odluke o izradi III. izmjena i dopuna Prostornog plana uređenja Općine Strahoninec