JAVNI POZIV ZA FINANCIRANJE PROGRAMSKIH SADRŽAJA ELEKTRONIČKIH MEDIJA U 2023. GODINI

Na temelju članka 39. Zakona o elektroničkim medijima („Narodne novine“ broj 111/21), članka 48. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi („Narodne novine“ broj 33/01, 60/01, 129/05, 109/07, 125/08, 36/09, 36/09, 150/11, 144/12, 19/13, 137/15, 123/17, 98/19, 144/20) i članka 46. Statuta Općine Strahoninec  („Služben glasnik Međimurske županije“ broj 08/21), općinski načelnik Općine Strahoninec  raspisuje

 

J A V N I  P O Z I V

ZA FINANCIRANJE PROGRAMSKIH SADRŽAJA ELEKTRONIČKIH MEDIJA U 2023. GODINI

 

PREDMET JAVNOG POZIVA

Predmet Javnog poziva je prikupljanje prijava za financiranje programskih sadržaja regionalnih i lokanih elektroničkih medija u 2023. godini.

Zakonom o elektroničkim medijima („Narodne novine“ broj 111/21) propisano je da su elektronički mediji audiovizualni programi, radijski programi i elektroničke publikacije. Pod programskim sadržajima podrazumijevaju se objave od interesa za Općinu Strahoninec , događaji od političkog, gospodarskog ili društvenog značaja, tematske emisije, objave koje su izdvojene u tematske cjeline, pojedinačne objave i sl., sa ciljem zadovoljavanja potreba građana Općine Strahoninec. Cilj financiranja proizvodnje i objave programskih sadržaja je informiranje građana o projektima i programima Općine Strahoninec, razvoj odgoja i obrazovanja, znanosti i sport, promicanje ravnopravnosti spolova, zaštita okoliša i zdravlja građana, poticanje multikulturalnosti i njegovanje baštine, poticanje posebnih kulturnih projekata i manifestacija na području Općine Strahoninec, aktivnostima i uopće o radu Općine Strahoninec  kojim se zadovoljavaju potrebe i ostvaruju interesi građana.

PRILOZI
Dokument  
 Javni poziv
 Obrazac I
 Obrazac II
 ODLUKA O ODABIRU