Javni poziv za dodjelu potpora male vrijednosti u poljoprivredi za provođenje programa: Kontrola plodnosti tla na području općine Strahoninec u 2023. godini

Na temelju članka 46. Statuta Općine Strahoninec („Službeni glasnik Međimurske županije“ br.08/21), te „Sporazuma o provedbi Projekta „Kontrola plodnosti tla Međimurske županije na području općine Strahoninec“ (KLASA: 320-03/23-01/04, URBROJ: 2109-23-03-23-1, od 20. srpnja 2023. godine), dana 01. kolovoza 2023. godine općinski načelnik raspisuje

JAVNI POZIV

za dodjelu potpora male vrijednosti u poljoprivredi za provođenje programa: Kontrola plodnosti tla na području općine Strahoninec u 2023. godini

 

Temeljem „Sporazuma o provedbi Projekta „Kontrola plodnosti tla Međimurske županije na području općine Strahoninec“, (KLASA: 320-03/23-01/04, URBROJ: 2109-23-03-23-1) od 20. srpnja 2023. godine, Općina Strahoninec objavljuje Javni poziv za dodjelu potpora male vrijednosti u poljoprivredi za provođenje programa: Kontrola plodnosti tla na području općine Strahoninec u 2023. godini.

Korisnici potpore su obiteljska poljoprivredna gospodarstva, obrtnici, zadruge i trgovačka društva sa sjedištem, odnosno prebivalištem na području općine Strahoninec upisani u Upisnik poljoprivrednih gospodarstava i koji posjeduju poljoprivredno zemljište na području Općine.

Maksimalan broj uzoraka tla koji se može dodijeliti jednom podnositelju zahtjeva je 1, a ukoliko se na Javni poziv javi manji broj podnositelja od planiranog, Općina Strahoninec će maksimalan broj uzoraka koji se može dodijeliti jednom podnositelju, povećati prema raspoloživim sredstvima.

Prednost kod dobivanja potpore za parcele za koje se traži analiza plodnosti tla imaju parcele koje se nalaze na području k.o. Strahoninec.

Ukoliko neće biti ispunjen limit, proširiti će se davanje potpore za parcele izvan k.o. Strahoninec.

Korisnici potpore mogu ostvariti potporu male vrijednosti za kontrolu plodnosti poljoprivrednog zemljišta koja obuhvaća:

  • uzimanje uzoraka i podataka na terenu,
  • dostava uzoraka u laboratorij,
  • laboratorijska analiza uzoraka tla,
  • interpretacija rezultata,
  • ustrojavanje baze podataka o stanju plodnosti tla,
  • izdavanje preporuke gnojidbe krajnjim korisnicima usluga.

Sukladno članku 3. Uredbe de minimis, ukupni iznos potpora male vrijednosti dodijeljen pojedinom korisniku ne smije prijeći iznos od 20.000,00 EUR tijekom razdoblja od tri fiskalne godine (predmetna i prethodne dvije fiskalne godine) od dana podnošenja zahtjeva, te se ta gornja granica primjenjuje bez obzira na oblik potpore ili svrhu potpore i bez obzira na izvor javnih sredstava i program po kojem je potpora dodijeljena.

Podnositelj zahtjeva mora u zahtjevu popuniti izjavu o iznosima dodijeljenih potpora male vrijednosti u sektoru poljoprivrede iz drugih izvora. Podnositelj zahtjeva nema pravo na potporu za koju je podnio zahtjev ukoliko je za istu primio potporu iz drugih izvora. 

Podnositelji zahtjeva mogu podnijeti zahtjeve za dodjelu različitih potpora, ali potporu mogu ostvariti po samo jednoj osnovi u tekućoj godini.

Ukupna vrijednost jednog (1) uzorka je 52,50 EUR-a s PDV-om.

Učešće u financiranju:

Općina Strahoninec– 21,00 EUR (40%)

Međimurska županija – 21,00 EUR (40%)

Korisnik – 10,50 EUR (20%)

Podnositelji Zahtjeva podnose ispunjen Zahtjev za dodjelu potpore s propisanom dokumentacijom sukladno uvjetima i kriterijima za ostvarivanje prava na potporu iz ovog Javnog poziva i obrasca Zahtjeva.

Obrazac Zahtjeva dostupan je u Općini Strahoninec Jedinstvenom upravnom odjelu, Dravska 1, Strahoninec i na nižoj poveznici

Potrebna dokumentacija sastoji se od:

  • Rješenja o upisu obiteljskog poljoprivrednog gospodarstva u Upisnik poljoprivrednih gospodarstava ili drugog akta kojim se dokazuje pravni oblik (obrt/zadruga/trgovačko društvo)
  • Obostrane preslike osobne iskaznice nositelja obiteljskog poljoprivrednog gospodarstva/vlasnika obrta/zadruge/trgovačkog društva – podnositelja zahtjeva
  • Potvrda Porezne uprave da je podnositelj zahtjeva u sustavu PDV-a ili prijava podnositelja zahtjeva u sustav PDV-a Poreznoj upravi
  • Potvrda o dodjeli matičnog broja poljoprivrednika od Agencije za plaćanja u poljoprivredi, ribarstvu i ruralnom razvoju (za OPG u sustavu PDV-a)

Javni poziv otvoren je za podnošenje prijava do 10. kolovoza 2023. godine, što je ujedno i krajnji rok za dostavu zahtjeva.

Podnositelji zahtjeva podnose ispunjen Zahtjev sa propisanom dokumentacijom na adresu:

OPĆINA STRAHONINEC
Jedinstveni upravni odjel Općine Sstrahoninec
Dravska 1
Strahoninec
40000 Čakovec

U zatvorenim omotnicama s naznakom „ne otvaraj – javni poziv“.

Zahtjeve razmatra i ocjenjuje Jedinstveni upravni odjel Općine Strahoninec.

Odluka o dodjeli potpore male vrijednosti u poljoprivredi za kontrolu plodnosti tla na temelju prijedloga Jedinstvenog upravnog odjela donosi općinski načelnik, te će se ista dostaviti podnositelju zahtjeva.

Ukoliko predloženi iznosi potpora po prihvatljivim zahtjevima premašuju ukupni iznos sredstava osiguranih u općinskom proračunu za 2023. godinu, općinski načelnik zadržava pravo predložene iznose proporcionalno smanjiti sukladno raspoloživim sredstvima.

Nepotpuni i nepravodobni zahtjevi, te zahtjevi koji ne udovoljavaju kriterijima ovog javnog poziva neće se uzimati u razmatranje.

Podnositeljima u stečaju, postupku likvidacije (zatvaranja) i oni koji imaju nepodmirene obveze prema Općini Strahoninec, zahtjevi neće biti pozitivno ocjenjeni.

Općina Strahoninec zadržava pravo izmjene i poništenje ovog Javnog poziva, te pri tome ne snosi nikakvu odgovornost prema podnositeljima glede troškova sudjelovanja.

OPĆINA STRAHONINEC

OPĆINSKI NAČELNIK
Franjo Lehkec


KLASA: 320-03/23-01/04
URBROJ: 2109-23-03-23-2
Strahoninec, 01. kolovoza 2023. godine


PRILOZI
Dokument
 Obrazac zahtjeva
 Odluka o dodjeli bespovratnih potpora