Obavijest o otvaranju Ponovne Javne rasprave o prijedlogu UPU područja istočno od Dravske ulice u Strahonincu

Na temelju članka 104. stavka 3. Zakona o prostornom uređenju („Narodne novine“ broj 153/13, 65/17, 114/18, 39/19, 98/19) i Zaključka načelnika Općine Strahoninec, KLASA: 351-02/21-01/2, URBROJ: 2109/23-03-21-36 od 30. srpnja 2021., objavljuje se

 

PONOVNA JAVNA RASPRAVA O PRIJEDLOGU URBANISTIČKOG PLANA UREĐENJA PODRUČJA ISTOČNO OD DRAVSKE ULICE U STRAHONINCU 

 

 1. Javna rasprava će trajati od 27.09.2021. do 06.10.2021.

KARTOGRAFSKI PRIKAZI
Karta 1. - Korištenje i namjena površina
Karta 2.1.  - Plan prometa
Karta 2.2. - Mreža vodoopskrbe, odvodnje i plinoopskrbe
Karta 2.3. - Mreža elektroopskrbe, javne rasvjete i telekomunikacija
Karta 3. - Uvjeti građenja zemljišta, korištenja i zaštite površina
Karta 4. - Uvjeti gradnje građevina
TEKSTUALNI DIO
Odredbe za provođenje
Sažetak za javnost
Obrazloženje
 VEZANI DOKUMENTI I OBJAVE
Obavijest o izradi UPU
Odluka o izradi UPU
Otvaranje Javne rasprave UPU
Izvješće o Javnoj raspravi
Ponovna Javna rasprava UPU
Izvješće o ponovnoj Javnoj raspravi
   

KLASA:351-02/21-01/2
URBROJ:2109/23-03-21-58
Strahoninec,17.09.2021.

Obavijest o otvaranju Javne rasprave o prijedlogu UPU područja istočno od Dravske ulice u Strahonincu

Na temelju članka 96. stavka 3. Zakona o prostornom uređenju („Narodne novine“ broj 153/13, 65/17, 114/18, 39/19, 98/19) i Zaključka načelnika Općine Strahoninec, KLASA: 351-02/21-02/2, URBROJ: 2109/23-03-21-11 od 08. lipnja 2021., objavljuje se

 

JAVNA RASPRAVA O PRIJEDLOGU URBANISTIČKOG PLANA UREĐENJA PODRUČJA ISTOČNO OD DRAVSKE ULICE U STRAHONINCU 

 

 1. Javna rasprava će trajati od 28.06.2021. do 26.07.2021.

KARTOGRAFSKI PRIKAZI
Karta 1. - Korištenje i namjena površina
Karta 2.1.  - Plan prometa
Karta 2.2. - Mreža vodoopskrbe, odvodnje i plinoopskrbe
Karta 2.3. - Mreža elektroopskrbe, javne rasvjete i telekomunikacija
Karta 3. - Uvjeti građenja zemljišta, korištenja i zaštite površina
Karta 4. - Uvjeti gradnje građevina
TEKSTUALNI DIO
Odredbe za provođenje
Sažetak za javnost
Obrazloženje
 VEZANI DOKUMENTI I OBJAVE
Obavijest o izradi UPU
Odluka o izradi UPU
Otvaranje Javne rasprave UPU
Izvješće o Javnoj raspravi
Ponovna Javna rasprava UPU
Izvješće o ponovnoj Javnoj raspravi
   

KLASA:351-02/21-02/2
URBROJ:2109/23-03-21-12
Strahoninec, 15. lipnja 2021.

Obavijest o otvaranju Javne rasprave o prijedlogu II. ID UPU Stambene zone iza Poljske ulice u Strahonincu

Na temelju članka 96. stavka 3. Zakona o prostornom uređenju („Narodne novine“ broj 153/13, 65/17, 114/18, 39/19, 98/19) i Zaključka načelnika Općine Strahoninec, KLASA: 350-02/20-01/4, URBROJ: 2109/23-03-20-26 od 08. lipnja 2021., objavljuje se

 JAVNA RASPRAVA O PRIJEDLOGU II.IZMJENA I DOPUNA URBANISTIČKOG PLANA UREĐENJA STAMBENE ZONE IZA POLJSKE ULICE U STRAHONINCU
(„Službeni glasnik Međimurske županije“ br. 21/09, 19/18)

 

 1. Javna rasprava će trajati od 28.06.2021. do 13.07.2021.

KARTOGRAFSKI PRIKAZI
Karta 1. - Korištenje i namjena površina
Karta 3. - Uvjeti građenja zemljišta, korištenja i zaštite površina
Karta 4. - Uvjeti gradnje građevina
TEKSTUALNI DIO
Sažetak za javnost
Odluka (pročišćeni tekst)
Prijedlog za javnu raspravu
 VEZANI DOKUMENTI I OBJAVE
Odluka o izradi II. ID UPU
Otvaranje Javne rasprave II. ID UPU
Izvješće o Javnoj raspravi 
   

KLASA:350-02-20-01/4
URBROJ:2109/23-03-20-27
Strahoninec, 15. lipnja 2021.

Natječaj za popunu radnog mjesta Odgajatelj/ica

Na temelju članka 26. Zakona o predškolskom odgoju i obrazovanju (NN 10/97, 107/07 i 94/13) i Odluke Upravnog vijeća Dječjeg vrtića „Suncokret" raspisuje se 

NATJEČAJ
za popunu radnog mjesta

ODGOJITELJ/ICA

 • 1 izvršitelj na određeno vrijeme, puno radno vrijeme uz obvezni probni rok sukladno zakonskim odredbama (upražnjeno radno mjesto)
 • 1 izvršitelj na određeno vrijeme, puno radno vrijeme uz obvezni probni rok sukladno zakonskim odredbama (zamjena za bolovanje i roditeljski dopust)

 

UVJETI: prema članku 24. i 25 Zakona o predškolskom odgoju i obrazovanju (,,NN" br. 10/97, 107/07, 94/13.) i Pravilniku o vrsti stručne spreme stručnih djelatnika te vrsti i stupnju stručne spreme ostalih djelatnika u dječjem vrtiću (,,NN" br. 133/97): završen preddiplomski sveučilišni studij ili stručni studij za odgojitelja predškolske djece odnosno studij za odgojitelja kojim je stečena viša stručna sprema u skladu s ranijim propisima, kao i završen sveučilišni diplomski studij ili specijalistički studij za odgojitelja prema Zakonu o predškolskom odgoju i obrazovanju.  
Na natječaj se mogu prijaviti osobe oba spola koje ispunjavaju propisane uvjete.

 PRILOZI
Dokument
 Natječaj za popunu radnog mjesta
   

 OBAVIJEST O JAVNOM OTVARANJU PONUDA

Općina Strahoninec, obavještava zainteresiranu javnost da će se Javno otvaranje ponuda za Natječaj za zakup poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu Republike Hrvatske na području Općine Strahoninec, održati u

ponedjeljak 07. lipnja 2021. godine s početkom u 13:00 sati u prostorijama Općine Strahoninec

Obavijest o upisima djece u Dječji vrtić Suncokret za pedagošku godinu 2021./2022.

Temeljem čl. 44. t. 6. al. 9. Statuta Dječjeg vrtića Suncokret (KLASA: 601-02/18-01/1 URBROJ: 2109/108-18-01-1 ), Izmjena i dopuna Statuta Dječjeg vrtića Suncokret(KLASA:601-02/19-01/2 URBROJ: 2109/108-19-01-l) i čl. 4. st. 2. Pravilnika o upisima i mjerilima upisa djece u Dječji vrtić Suncokret (KLASA:601-02/20-2/2 URBROJ :2109/108-20-1) od 17.02.2020. godine, Upravno vijeće Dječjeg vrtića Suncokret je na svojoj 23. sjednici održanoj  22. travnja 2021. donijelo

ODLUKU
O OBJAVI OBAVIJESTI O UPISIMA DJECE
U DJEČJI VRTIĆ SUNCOKRET ZA PEDAGOŠKU GODINU 2021./2022.


 

Natječaj za popunu radnog mjesta Odgajatelj/ica

Na temelju članka 26. Zakona o predškolskom odgoju i obrazovanju (NN 10/97, 107/07 i 94/13) i Odluke Upravnog vijeća Dječjeg vrtića „Suncokret" raspisuje se 

NATJEČAJ
za popunu radnog mjesta

ODGOJITELJ/ICA

• 1 izvršitelj na određeno vrijeme, puno radno vrijeme uz obvezni probni rok sukladno zakonskim odredbama

UVJETI: prema članku 24. i 25 Zakona o predškolskom odgoju i obrazovanju (,,NN" br. 10/97, 107/07, 94/13.) i Pravilniku o vrsti stručne spreme stručnih djelatnika te vrsti i stupnju stručne spreme ostalih djelatnika u dječjem vrtiću (,,NN" br. 133/97): završen preddiplomski sveučilišni studij ili stručni studij za odgojitelja predškolske djece odnosno studij za odgojitelja kojim je stečena viša stručna sprema u skladu s ranijim propisima, kao i završen sveučilišni diplomski studij ili specijalistički studij za odgojitelja prema Zakonu o predškolskom odgoju i obrazovanju.  
Na natječaj se mogu prijaviti osobe oba spola koje ispunjavaju propisane uvjete.

 PRILOZI
Dokument
 Natječaj za popunu radnog mjesta
   

Obavijest o javnoj raspravi o prijedlogu I. ID UPU stambene zone između Prvomajske ulice i Ulice Matije Gupca u Strahonincu

Na temelju članka 96. stavka 3. Zakona o prostornom uređenju („Narodne novine“ broj 153/13, 65/17, 114/18, 39/19, 98/19) i Zaključka načelnika Općine Strahoninec, KLASA: 350-02/20-01/4, URBROJ: 2109/23-03-20-22 od 23. ožujka 2021., objavljuje se

 

JAVNA RASPRAVA O PRIJEDLOGU

I.IZMJENA I DOPUNA URBANISTIČKOG PLANA UREĐENJA STAMBENE ZONE IZMEĐU PRVOMAJSKE ULICE I ULICE MATIJE GUPCA U STRAHONINCU
(„Službeni glasnik Međimurske županije“ br. 15/13)

 

 1. Javna rasprava će trajati od 03.2021. do 08.04.2021.

PRILOZI
Dokument
 Obavijest o javnoj raspravi o prijedlogu I. ID UPU stambene zone između Prvomajske ulice i Ulice Matije Gupca u Strahonincu
   
KARTOGRAFSKI PRIKAZI
Karta 1. - Korištenje i namjena površina
Karta 2.1.  - Plan prometa
Karta 2.2. - Mreža vodoopskrbe, odvodnje i plinoopskrbe
Karta 2.3. - Mreža elektroopskrbe, javne rasvjete i telekomunikacija
Karta 3. - Uvjeti korištenja, uređenja i zaštite površina
Karta 4.1. - Način i uvjeti gradnje
TEKSTUALNI DIO
I. ID UPU područja između Prvomajske ulice i Ul. Matije Gupca
Evidencija postupka izrade i donošenja I. ID UPU
Prijedlog za javnu raspravu
Sažetak za javnost
Odredbe za provođenje
 VEZANI DOKUMENTI I OBJAVE
Izvješće o javnoj raspravi o prijedlogu I. ID UPU
Obavijest o javnoj raspravi o prijedlogu I. ID UPU
Obavijest o izradi I. ID UPU
Odluka o izradi I. ID UPU
   

Odluka kojom se utvrđuje sa nije potrebno provesti stratešku procjenu utjecaja na okoliš za III. Izmjene i dopune Prostornog plana uređenja Općine Strahoninec

Na temelju članka 64. Zakona o zaštiti okoliša {,,Narodne novine" broj 80/13, 153/13, 78/15, 12/18 i 118/18), članka 33. Uredbe o strateškoj procjeni utjecaja strategije, plana i programa na okoliš {,,Narodne novine" broj 3/17) i članka 33.Statuta Općine Strahoninec (,,Službeni glasnik Međimurske županije" broj 06/13, 3/18, 15/18 i 6/20), te nakon provedenog postupka Ocjene o potrebi strateške procjene utjecaja na okoliš za Ili. Izmjene i dopune Prostornog plana uređenja Općine Strahoninec {,,Službeni glasnik Međimurske županije", broj 8/05, 21 /09, 15/17) općinski načelnik Općine Strahoninec 23. ožujka 2021. godine donosi

ODLUKU
kojom se utvrđuje da nije potrebno provesti stratešku procjenu utjecaja na okoliš za III. Izmjene i dopune Prostornog plana uređenja Općine Strahoninec


PRILOZI
Dokument
 Odluka kojom se utvrđuje sa nije potrebno provesti stratešku procjenu utjecaja na okoliš za III. Izmjene i dopune Prostornog plana uređenja Općine Strahoninec
 III. Izmjene i dopune Prostornog plana uređenja Općine Strahoninec
   

Javni natječaj za zakup poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu Republike Hrvatske na području Općine Strahoninec

Na temelju članka 31. stavka 5. Zakona o poljoprivrednom zemljištu ("Narodne novine", broj 20/18, 115/18 i 98/19), Programa raspolaganja poljoprivrednim zemljištem u vlasništvu Republike Hrvatske za Općinu Strahoninec na koji je Ministarstvo poljoprivrede dalo suglasnost, KLASA: 320-02/18-03/28, URBROJ: 2109/1-07-19-6 od 1. veljače 2019. godine i članka 33. Statuta Općine Strahoninec Općinsko vijeće Općine Strahoninec na 24. sjednici, održanoj 03. ožujka 2021. godine donijelo je 

ODLUKU

o raspisivanju javnog natječaja za zakup poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu Republike Hrvatske na području Općine Strahoninec

Raspisuje se javni natječaj za zakup poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu države na području Općine Strahoninec, u katastarskoj općini Strahoninec, koje je Programom raspolaganja poljoprivrednim zemljištem u vlasništvu Republike Hrvatske na području Općine predviđeno za zakup. Na rok od 25 godina s mogućnošću produljenja za isto razdoblje daje se u zakup zemljište navedeno u prilogu 1., koji je sastavni dio Natječaja za zakup poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu RH na području Općine Strahoninec. 

Pisane ponude dostavljaju se na adresu : Općina Strahoninec, Dravska 1, Strahoninec, u roku od 30 dana od objave natječaja na oglasnoj ploči i mrežnoj stranici Općine Strahoninec.


PRILOZI
Dokument
 Odluka o raspisivanju javnog natječaja za zakup poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu Republike Hrvatske na području Općine Strahoninec
 Prilog 1 - PTC popis
 Gospodarski program
 Obrazac ponude
 Obrazac izjave
   

Provođenje deratizacije na području Općine Strahoninec

Djelatnici DDD službe BIOINSTITUTA  d.o.o. provest će deratizaciju na području Općine Strahoninec u razdoblju 02-06.03.2021

 

 

Natječaj za popunu radnog mjesta Odgajatelj/ica

Na temelju članka 26. Zakona o predškolskom odgoju i obrazovanju (NN 10/97, 107/07 i 94/13) i Odluke Upravnog vijeća Dječjeg vrtića „Suncokret" raspisuje se 

NATJEČAJ
za popunu radnog mjesta

ODGOJITELJ/ICA

• 2 izvršitelja na određeno vrijeme, puno radno vrijeme uz obvezni probni rok sukladno zakonskim odredbama

UVJETI: prema članku 24. i 25 Zakona o predškolskom odgoju i obrazovanju (,,NN" br. 10/97, 107/07, 94/13.) i Pravilniku o vrsti stručne spreme stručnih djelatnika te vrsti i stupnju stručne spreme ostalih djelatnika u dječjem vrtiću (,,NN" br. 133/97): završen preddiplomski sveučilišni studij ili stručni studij za odgojitelja predškolske djece odnosno studij za odgojitelja kojim je stečena viša stručna sprema u skladu s ranijim propisima, kao i završen sveučilišni diplomski studij ili specijalistički studij za odgojitelja prema Zakonu o predškolskom odgoju i obrazovanju.  Na natječaj se mogu prijaviti osobe oba spola koje ispunjavaju propisane uvjete.

Natječaj

OBAVIJEST JAVNOSTI O PROVEDBI POSTUPKA OCJENE O POTREBI STRATEŠKE PROCJENE UTJECAJA NA OKOLIŠ

Sukladno odredbama Zakona o zaštiti okoliša („Narodne novine" broj 80/13, 153/13, 78/15, 12/18, 118/18) i Uredbe o informiranju i sudjelovanju javnosti i zainteresirane javnosti u pitanjima zaštite okoliša („Narodne novine" broj 64/08), kojima se uređuje informiranje javnosti i zainteresirane javnosti u pitanjima zaštite okoliša, obavještava se javnost da Općina Strahoninec pokreće postupak ocjene o potrebi strateške procjene utjecaja na okoliš za postupak izrade III. izmjena i dopuna Prostornog plana uređenja Općine Strahoninec („Službeni glasnik Međimurske županije“ broj 8/05, 21/09, 15/17).

Postupak ocjene o potrebi strateške procjene utjecaja na okoliš traje 30 dana od datuma zaprimanja upita od strane javnopravnih tijela relevantnih za postupak, odnosno od 14. siječnja 2021. do 14. veljače 2021.

 

Objava obavijesti

III. ID PPUO Općine Strahoninec

Obavijest o izradi II. ID UPU stambene zone iza Poljske ulice u Strahonincu

Temeljem članka 88. Zakona o prostornom uređenju („Narodne novine“ broj 153/13., 65/17, 114/18., 39/19., 98/19.), Općina Strahoninec, Jedinstveni upravni odjel kao nositelj izrade obavještava javnost

O IZRADI

 II. IZMJENA I DOPUNA URBANISTIČKOG PLANA UREĐENJA STAMBENE ZONE IZA POLJSKE ULICE U STRAHONINCU

 

Općinsko vijeće Općine Strahoninec donijelo je Odluku o izradi II. Izmjena i dopuna Urbanističkog plana uređenja stambene zone iza Poljske ulice u Strahonincu („Službeni glasnik Međimurske županije“ br. 21/09, 19/18). 

Detaljne informacije o tijeku izrade navedene izmjene i dopune Urbanističkog plana mogu se dobiti u Općini Strahoninec, Jedinstveni upravni odjel, Strahoninec, Dravska 1, 40 000 Čakovec, ili upitom na broj 040 333-088.


 

Odluka o izradi    Prostorno planska dokumentacija

Odluka o izboru najpovoljnije ponude za zakup poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu Republike Hrvatske za Općinu Strahoninec

OBAVIJEST O IZRADI URBANISTIČKOG PLANA UREĐENJA PODRUČJA ISTOČNO OD DRAVSKE ULICE U STRAHONINCU

Temeljem članka 88. Zakona o prostornom uređenju („Narodne novine“ broj 153/13., 65/17, 114/18., 39/19., 98/19.), Općina Strahoninec, Jedinstveni upravni odjel kao nositelj izrade obavještava javnost 

 

O IZRADI

URBANISTIČKOG PLANA UREĐENJA PODRUČJA ISTOČNO OD DRAVSKE ULICE U STRAHONINCU

 

 

Općinsko vijeće Općine Strahoninec donijelo je Odluku o izradi Urbanističkog plana uređenja područja istočno od Dravske ulice u Strahonincu.

Detaljne informacije o tijeku izrade navedenog Urbanističkog plana mogu se dobiti u Općini Strahoninec, Jedinstveni upravni odjel, Strahoninec, Dravska 1, 40 000 Čakovec, ili upitom na broj 040 333-088.KLASA:350-02/20-01/4
URBROJ:2109/23-03-20-2
Strahoninec, 15. prosinca 2020.

OBAVIJEST O IZRADI I.IZMJENA I DOPUNA URBANISTIČKOG PLANA UREĐENJA STAMBENE ZONE IZMEĐU PRVOMAJSKE ULICE I ULICE MATIJE GUPCA U STRAHONINCU

Temeljem članka 88. Zakona o prostornom uređenju („Narodne novine“ broj 153/13., 65/17, 114/18., 39/19., 98/19.), Općina Strahoninec, Jedinstveni upravni odjel kao nositelj izrade obavještava javnost

 

O IZRADI

I. IZMJENA I DOPUNA URBANISTIČKOG PLANA UREĐENJA STAMBENE ZONE IZMEĐU PRVOMAJSKE ULICE I ULICE MATIJE GUPCA U STRAHONINCU

 

 

Općinsko vijeće Općine Strahoninec donijelo je Odluku o izradi I. izmjena i dopuna Urbanističkog plana uređenja stambene zone između Prvomajske ulice i Ulice Matije Gupca u Strahonincu.

Detaljne informacije o tijeku izrade navedenog Urbanističkog plana mogu se dobiti u Općini Strahoninec, Jedinstveni upravni odjel, Strahoninec, Dravska 1, 40 000 Čakovec, ili upitom na broj 040 333-088.


KARTOGRAFSKI PRIKAZI
Karta 1. - Korištenje i namjena površina
Karta 2.1.  - Plan prometa
Karta 2.2. - Mreža vodoopskrbe, odvodnje i plinoopskrbe
Karta 2.3. - Mreža elektroopskrbe, javne rasvjete i telekomunikacija
Karta 3. - Uvjeti korištenja, uređenja i zaštite površina
Karta 4.1. - Način i uvjeti gradnje
TEKSTUALNI DIO
I. ID UPU područja između Prvomajske ulice i Ul. Matije Gupca
Evidencija postupka izrade i donošenja I. ID UPU
Prijedlog za javnu raspravu
Sažetak za javnost
Odredbe za provođenje
 VEZANI DOKUMENTI I OBJAVE
Izvješće o javnoj raspravi o prijedlogu I. ID UPU
Obavijest o javnoj raspravi o prijedlogu I. ID UPU
Obavijest o izradi I. ID UPU
Odluka o izradi I. ID UPU
   

 


KLASA:350-02/20-01/3
URBROJ:2109/23-03-20-3
Strahoninec, 15. prosinca 2020.

Javna rasprava o Prijedlogu urbanističkih planova

Na temelju članka 96. stavka 3. Zakona o prostornom uređenju („Narodne novine“ broj 153/13, 65/17, 114/18, 39/19, 98/19) i Zaključka načelnika Općine Strahoninec, KLASA: 350-02/20-01/2, URBROJ: 2109/23-03-20-30 od 21.10.2020. i KLASA: 350-02/20-01/1, URBROJ: 2109/23-03-20-28 od 21.10.2020., objavljuje se

 

JAVNA RASPRAVA O PRIJEDLOGU

Urbanističkog plana uređenja područja između ulica Žrtava fašizma i J.H. Zdelara u Strahonincu

i

Urbanističkog plana uređenja područja južno od Prvomajske ulice u Strahonincu

 

 1. Javna rasprava će trajati od 03.11.2020. do 02.12.2020.
 2. Javni uvid u Prijedlog Urbanističkog plana uređenja područja između ulica Žrtava fašizma i J.H. Zdelara u Strahonincu i u Prijedlog Urbanističkog plana uređenja područja južno od Prvomajske ulice u Strahonincu moći će se izvršiti za vrijeme trajanja javne rasprave u prostorijama Općine Strahoninec, Dravska 1, 40 000 Čakovec svakog radnog dana u uredovno radno vrijeme i na mrežnim stranicama Općine Strahoninec strahoninec.hr, te izrađivača plana www.urbia.hr.
 3. Javno izlaganje Prijedloga Urbanističkog plana uređenja područja između ulica Žrtava fašizma i J.H. Zdelara u Strahonincu organizirat će se u prostorijama Općine Strahoninec, Dravska 1, 40 000 Čakovec, dana 12.11.2020. g. (četvrtak) u 17:30 sati.
 4. Javno izlaganje Prijedloga Urbanističkog plana uređenja područja južno od Prvomajske ulice u Strahonincu organizirat će se u prostorijama Općine Strahoninec, Dravska 1, 40 000 Čakovec, dana 12.11.2020. g. (četvrtak) u 18:00 sati.
 5. Primjedbe i prijedloge sudionici mogu davati tijekom javne rasprave, zaključno sa 02.12.2020. godine i to na slijedeći način:
 • postavljanjem pitanja tijekom javnog izlaganja o predloženim rješenjima
 • davanjem prijedloga i primjedbi u zapisnik za vrijeme izlaganja,
 • upućivanjem pisanih prijedloga i primjedbi Općini Strahoninec, Dravska 1, 40 000 Čakovec.

 

Prijedlozi i primjedbe koji nisu dostavljeni u roku ili nisu čitljivo napisani, ne moraju se uzeti u obzir u pripremi Izvješća o javnoj raspravi.

Podnositelji trebaju na podnesku navesti adresu za dostavu odgovora.

 

KLASA:350-02/20-01/3
URBROJ:2109/23-03-020-1
Strahoninec,22. listopada 2020.

OPĆINA STRAHONINEC
OPĆINSKI NAČELNIK
Franjo Lehkec

 

DOKUMENTACIJA 
Urbanistički plan uređenja područja između ulica Žrtava fašizma i J.H. Zdelara u Strahonincu
Urbanistički plan uređenja područja južno od Prvomajske ulice u Strahonincu
 

                                                                                               

Javni poziv korisnicima proračuna Općine Strahoninec za dostavu prijava za financijske potpore projektima i programima za 2021. godinu

Općinski načelnik Općine Strahoninec dana 19. listopada 2020. godine raspisuje Javni poziv korisnicima proračuna Općine Strahoninec za dostavu prijava za financijske potpore projektima i programima za 2021. godinu.

Rok za prijavu je 19. studeni 2020. godine.

Natječaj za dodjelu stipendija za akademsku godinu 2020./2021. redovnim studentima

KLASA: 604-02-01/20-01/1
URBROJ: 2109/23-03-20-1

Strahoninec, 05. listopad 2020.godine

 

 

Općinski načelnik Općine Strahoninec raspisuje

 

NATJEČAJ

za dodjelu stipendija za akademsku godinu 2020./2021. redovnim studentima

 

 1. Stipendija Općine Strahoninec dodjeljuje se:
  • za jednu akademsku godinu 2020./2021.
 2. Pravo sudjelovanja na natječaju za dodjelu stipendije Općine Strahoninec imaju studenti koji zadovoljavaju slijedeće uvijete:   
  • da su državljani Republike Hrvatske
  • da imaju prebivalište na području Općine Strahoninec
  • čiji roditelj ili skrbnik ima prebivalište na području Općine Strahoninec
  • studenti prve i viših godina studija
 3. Kriteriji za dodjelu stipendije Općine Strahoninec su:

- redovni student na sveučilišnim i stručnim studijima, odnosno preddiplomskom, diplomskom i poslijediplomskom studiju u Republici Hrvatskoj i inozemstvu

 1. Zahtjevu za dodjelu stipendija potrebno je priložiti:
  • prijavu za dodjelu stipendije u akademskoj godini 2020./2021. (obrazac se može preuzeti u Jedinstvenom upravnom odjelu Općine Strahoninec ili na strahoninec.hr)
  • presliku osobne iskaznice studenta i roditelja/skrbnika ili odgovarajući elektronički zapis iz sustava e- Građani
  • uvjerenje o redovnom upisu na studij, sukladno statutu ustanove, s naznakom naziva vrste upisanog studija te razinom sveučilišnog studija ili odgovarajući elektronički zapis iz sustava e- Građani

 

 1. Zamolbe za dodjelu stipendije dostavljaju se u zatvorenoj omotnici u roku od 15 dana od dana objave natječaja na adresu: Općina Strahoninec, Strahoninec, Dravska 1, s naznakom «Natječaj za stipendiju».

 

 1. O rezultatima natječaja podnositelji zamolbi biti će obaviješteni u roku osam (8) dana od dana obavljenog izbora.

 

 

OPĆINSKI NAČELNIK
Franjo Lehkec


Obrazac prijave

ZAHTJEV ZA FINANCIRANJE RADNIH BILJEŽNICA ZA ŠKOLSKU GODINU 2020./2021.

Obrazac zahtjeva možete preuzeti putem slijedeće poveznice:

https://strahoninec.hr/cloud/index.php/s/BfXLaXbzS6tTnKd

 

 

 

 

OBAVIJEST O ADULTICIDNOM TRETMANU KOMARACA NA PODRUČJU OPĆINE STRAHONINEC

Obavještavamo Vas da će se na području općine Strahoninec provesti dezinsekcija – suzbijanje odraslih komaraca u četvrtak, 30.7.2020. u razdoblju od 19:15 do 21:15 sati.

Tretman će se provesti preparatom na bazi permetrina, metodom hladnog zamagljivanja.

Natječaj za popunu radnog mjesta Odgajatelj/ica

Na temelju članka 26. Zakona o predškolskom odgoju i obrazovanju (NN 10/97, 107/07 i 94/13) i Odluke Upravnog vijeća Dječjeg vrtića „Suncokret” raspisuje se 

NATJEČAJ

za popunu radnog mjesta ODGOJITELJ / ICA

- 2 izvršitelja na neodređeno vrijeme, puno radno vrijeme uz obvezni probni rok sukladno zakonskim odredbama

Odluka o uvjetima plaćanja roditelja za boravak djece u Dječjem vrtiću Suncokret za mjesec ožujak i travanj (pandemija virusom COVID-19)

Temeljem čl. 44. Statuta Dječjeg vrtića Suncokret (KLASA: 601-02/18-01/1 URBROJ: 2109/108-18-01-1 ), Izmjena i dopuna Statuta Dječjeg vrtića Suncokret(KLASA:601-02/19-01/2 URBROJ:2109/108-19-01-l), Upravno vijeće Dječjeg v1iića Suncokret je na svojoj 13. sjednici održanoj dana 11. svibnja 2020. donijelo je

Obavijest o upisima djece u Dječji vrtić Suncokret

Temeljem čl. 44. t. 6. al. 9. Statuta Dječjeg vrtića Suncokret (KLASA: 601-02/18-01/1 URBROJ: 2109/108-18-01-l), Izmjena i dopuna Statuta Dječjeg vrtića Suncokret(KLASA:601-02/19-01/2 URBROJ:2109/108-19-01-l) i čl. 4. st. 2. Pravilnika o upisima i mjerilima upisa djece u Dječji vrtić Suncokret (KLASA:601-02/20-2/2 URBROJ:2109/108-20-1) od 17. veljače, Upravno vijeće Dječjeg vrtića Suncokret je na svojoj 13. sjednici održanoj dana 11. svibnja 2020. donijelo je:

Obavijest o izradi Urbanističkog plana uređenja područja između ulica Žrtava fašizma i J.H. Zdelara u Strahonincu

Temeljem članka 88. Zakona o prostornom uređenju („Narodne novine“ broj 153/13., 65/17, 114/18., 39/19., 98/19.), Općina Strahoninec, Jedinstveni upravni odjel kao nositelj izrade obavještava javnost

 

 O IZRADI 

URBANISTIČKOG PLANA UREĐENJA PODRUČJA IZMEĐU ULICA ŽRTAVA FAŠIZMA I J.H. ZDELARA U STRAHONINCU

 

Općinsko vijeće Općine Strahoninec donijelo je Odluku o izradi Urbanističkog plana uređenja područja između ulica Žrtava fašizma i J.H. Zdelara u Strahonincu.

Detaljne informacije o tijeku izrade navedenog Urbanističkog plana mogu se dobiti u Općini Strahoninec, Jedinstveni upravni odjel, Strahoninec, Dravska 1, 40 000 Čakovec, ili upitom na broj 040 333-088.


 Odluka o izradi UPU

Obavijest od izradi Urbanističkog plana uređenja područja južno od Prvomajske ulice u Strahonincu

Temeljem članka 88. Zakona o prostornom uređenju („Narodne novine“ broj 153/13., 65/17, 114/18., 39/19., 98/19.), Općina Strahoninec, Jedinstveni upravni odjel kao nositelj izrade obavještava javnost

  

O IZRADI

URBANISTIČKOG PLANA UREĐENJA PODRUČJA JUŽNO OD PRVOMAJSKE ULICE U STRAHONINCU

 

 

Općinsko vijeće Općine Strahoninec donijelo je Odluku o izradi Urbanističkog plana uređenja područja južno od Prvomajske ulice u Strahonincu.

Detaljne informacije o tijeku izrade navedenog Urbanističkog plana mogu se dobiti u Općini Strahoninec, Jedinstveni upravni odjel, Strahoninec, Dravska 1, 40 000 Čakovec, ili upitom na broj 040 333-088.


Odluka o izradi UPU

Natječaj za popunu radnog mjesta Spremač/ica Servir/ka

Na temelju članka 26. Zakona o predškolskom odgoju i obrazovanju (,,NN" br. 10/97, 107/07 i 94/13) i Odluke Upravnog vijeća Dječjeg vrtića „Suncokret" raspisuje 

NATJEČAJ
za popunu radnog mjesta

 

SPREMAČ/ ICA SERVIR/KA

• 1 izvršitelj u radni odnos na neodređeno vrijeme

Pozivni natječaj Međimurske županije

Odbor za dodjelu javnih priznanja Skupštine Međimurske županije raspisao je pozivni natječaj za podnošenje prijedloga za dodjelu nagrade "Zrinski" Međimurske županije za 2019. godinu.

Ova najviša županijska nagrada dodjeljuje se građanima Međimurske županije, djelatnim skupinama, trgovačkim društvima, ustanovama, udrugama građana i drugim pravnim osobama koje žile ili djeluju na području Međimurske županije za rezultate ostvarene u prethodnoj godini ili u duljem vremenskom razdoblju u djelatnosti gospodarstva, znanosti i obrazovanja, kulture, zdravstva i socijalne skrbi te zaštite okoliša i drugih javnih djelatnosti. Prilikom ocjenivanja vrijednosti ostvarenih rezultata predloženih za Nagradu vrednovati će se kontinuitet u ostvarivanju rezultata, da su postignuti rezultati najbolji na području Međimurske županije, da pravna ili fizička osoba predložena za Nagradu uživa ugled uzornog stručnjaka i djelatnika, odnosno uzorne tvrtke, ustanove, udruge građana ili druge pravne osobe.

Prijedlog se podnosi u pisanom obliku Odboru za dodjelu javnih priznanja Skupštine Međimurske županije, na adresu Ruđera Boškovića 2, Čakovec, uz naznaku za Nagradu "Zrinski". Prijedlozi se mogu podnijeti do 28. veljače 2020. godine.

Cjelokupni natječaj može se preuzeti na stranicama Međimurske županije.