PONOVNA JAVNA RASPRAVA o prijedlogu Urbanističkog plana uređenja područja između ulica Žrtava fašizma i J.H. Zdelara u Strahonincu

Na temelju članka 96. stavka 3. Zakona o prostornom uređenju („Narodne novine“ broj 153/13, 65/17, 114/18, 39/19, 98/19) i Zaključka općinskog načelnika Općine Strahoninec, KLASA: 350-02/20-01/2, URBROJ: 2109/23-03-20-39 od 15.12.2022., objavljuje se

 

PONOVNA JAVNA RASPRAVA

o prijedlogu Urbanističkog plana uređenja područja između ulica Žrtava fašizma i J.H. Zdelara u Strahonincu

 

 

 1. Ponovna javna rasprava će trajati od 22.12.2022. do 04.01.2023.
 2. Javni uvid u elaborat za ponovnu javnu raspravu Prijedloga Urbanističkog plana uređenja područja između ulica Žrtava fašizma i J.H. Zdelara u Strahonincu, moći će se izvršiti za vrijeme trajanja ponovne javne rasprave u prostorijama Općine Strahoninec, Dravska 1, 40 000 Čakovec, svakog radnog dana u uredovno radno vrijeme, te na mrežnim stranicama Općine Strahoninec, (https://www. strahoninec.hr/), kao i na mrežnim stranicama stručnog izrađivača (http://urbia.hr/).
 3. Javno izlaganje Prijedloga Urbanističkog plana uređenja područja između ulica Žrtava fašizma i J.H. Zdelara u Strahonincu organizirat će se u prostorijama Općine Strahoninec, Dravska 1, 40 000 Čakovec dana 27.12.2022. u 13:00 sati.
 4. Nova mišljenja, prijedlozi i primjedbe na izmijenjen prijedlog Urbanističkog plana uređenja mogu se podnositi samo u vezi s dijelovima prijedloga Urbanističkog plana uređenja koji su u odnosu na prvi prijedlog izmijenjeni, sukladno Izvješću o javnoj raspravi, KLASA: 350-02/20-01/2, URBROJ: 2109/23-03-20-39, Strahoninec, 23.12.2020.
 5. Primjedbe i prijedlozi na Prijedloga Urbanističkog plana uređenja područja između ulica Žrtava fašizma i J.H. Zdelara u Strahonincu sudionici mogu davati tijekom ponovne javne rasprave, zaključno sa 04.01.2023. godine i to:
  • postavljanjem pitanja tijekom javnog izlaganja o predloženim rješenjima
  • davanjem prijedloga i primjedbi u zapisnik za vrijeme izlaganja
  • upućivanjem pisanih prijedloga i primjedbi Nositelju izrade Urbanističkog plana uređenja - Jedinstvenom upravnom odjelu Općine Strahoninec, na adresu iz točke 2.
 6. Podnositelji trebaju na podnesku navesti adresu za dostavu odgovora.
 7. Prijedlozi i primjedbe koje nisu dostavljene u roku ili nisu čitljivo napisani, ne mogu se uzeti u obzir u pripremi Izvješća o ponovnoj javnoj raspravi.

 

KLASA: 350-02/20-01/2
URBROJ: 2109/23-03-20-40
Strahoninec, 15. prosinca 2022.


KARTOGRAFSKI PRIKAZI
 Kartografski prikazi za PJR
TEKSTUALNI DIO
 Tekstualni sadržaj za PJR
 VEZANI DOKUMENTI I OBJAVE
Odluka o izradi UPU  
Izvješće o javnoj raspravi  
Ponovljena javna rasprava
Izvješće o ponovnoj javnoj raspravi
  

 

OBAVIJEST STUDENTIMA O RASPISANOM JAVNOM NATJEČAJU ZA DODJELU STIPENDIJA ZA AKADEMSKU GODINU 2022./2023.

Dana 10. studenog 2022. godine raspisani je javni natječaj za dodjelu stipendija redovnim studentima za akademsku godinu 2022./2023.

Javni natječaj, uvjeti i sama predaja prijava vrši se putem sustava.

Podaci za registraciju:

Link za registraciju: https://som-natjecaj.eu/authentication/register

Link za prijavu: https://som-natjecaj.eu/authentication/login

Tehnička podrška vezano za e-prijave:

e-mail: Ova e-mail adresa je zaštićena od spambota. Potrebno je omogućiti JavaScript da je vidite.

 

Prijave na OVAJ Javni natječaj primaju se isključivo u elektronskom obliku. Prijave poslane poštom neće se uzimati u obzir!

Natječaj je otvoren do 25.11.2022. do 23:59h te naknade prijave nisu moguće!

PRILOZI
Dokument
 Upute za korisnike aplikacije
   

JAVNA RASPRAVA O PRIJEDLOGU III. izmjena i dopuna Prostornog plana uređenja Općine Strahoninec

Na temelju članka 96. stavka 3. Zakona o prostornom uređenju („Narodne novine“ broj 153/13, 65/17, 114/18, 39/19, 98/19) i Zaključka općinskog načelnika Općine Strahoninec, KLASA:351-01/21-01/1, URBROJ: 2109-23-01-22-55 od 08.09.2022., objavljuje se

 

JAVNA RASPRAVA O PRIJEDLOGU
III. izmjena i dopuna Prostornog plana uređenja Općine Strahoninec
(„Službeni glasnik Međimurske županije“ broj 8/05, 21/09, 15/17)
/ciljane izmjene i dopune/

 

 

 1. Javna rasprava će trajati od 20.09.2022. do 30.09.2022. godine.
 2. Javni uvid u Prijedlog III izmjena i dopuna Prostornog plana uređenja Općine Strahoninec – ciljane izmjene i dopune moći će se izvršiti za vrijeme trajanja javne rasprave u prostorijama Općine Strahoninec, Dravska 1, 40 000 Čakovec svakog radnog dana u uredovno radno vrijeme, na mrežnim stranicama Općine Strahoninec https://www.strahoninec.hr/, te na mrežnim stranicama stručnog izrađivača http://urbia.hr/.
 3. Javno izlaganje Prijedloga III izmjena i dopuna Prostornog plana uređenja Općine Strahoninec – ciljane izmjene i dopune organizirat će se u prostorijama Općine Strahoninec, Dravska 1, 40 000 Čakovec i to 21.09.2022. godine (srijeda) u 13:00 sati.
 4. Primjedbe i prijedloge sudionici mogu davati tijekom javne rasprave, zaključno sa 30.09.2022. godine i to na slijedeći način:
  • postavljanjem pitanja tijekom javnog izlaganja o predloženim rješenjima
  • davanjem prijedloga i primjedbi u zapisnik za vrijeme izlaganja,
  • upućivanjem pisanih prijedloga i primjedbi Jedinstvenom upravnom odjelu Općine Strahoninec, Dravska 1, 40 000 Čakovec.

 

Prijedlozi i primjedbe koji nisu dostavljeni u roku ili nisu čitljivo napisani, ne moraju se uzeti u obzir u pripremi Izvješća o javnoj raspravi. Podnositelji trebaju na podnesku navesti adresu za dostavu odgovora.

 

 

KLASA: 351-01/21-01/1
URBROJ: 2109-23-01-22-56
Strahoninec, 08.09.2022.


KARTOGRAFSKI PRIKAZI
 Kartografski prikazi III. Izmjena i dopuna PPUO Strahoninec za JR
TEKSTUALNI DIO
 Tekstualni dio III. Izmjena i dopuna PPUO Strahoninec za JR
 VEZANI DOKUMENTI I OBJAVE
Izvješće o Javnoj raspravi III. Izmjena i dopuna PPUO Strahoninec
Oglas - JAVNA RASPRAVA O PRIJEDLOGU III. izmjena i dopuna Prostornog plana uređenja Općine Strahoninec
Obavijest od izradi III. Izmjena i dopuna PPUO Strahoninec
Odluka o izradi III. Izmjena i dopuna PPUO Strahoninec
Odluka kojom se utvrđuje sa nije potrebno provesti stratešku procjenu utjecaja na okoliš za III. Izmjene i dopune Prostornog plana uređenja Općine Strahoninec
Obavijest o provedbi postupka ocjene o potrebi strateške procjene utjecaja na okoliš za potrebe III. izmjena i dopuna Prostornog plana uređenja Općine Strahoninec
Odluka o započinjanju postupka ocjene o potrebi strateške procjene utjecaja na okoliš za potrebe III. izmjena i dopuna Prostornog plana uređenja Općine Strahoninec
Obrazac o ocjeni o potrebi strateške procjene utjecaja na okoliš
Odluka o izradi III. Izmjena i dopuna PPUO Strahoninec - PRETHODNI POSTUPAK
Odluka o izmjeni i dopuni Odluke o izradi III. izmjena i dopuna Prostornog plana uređenja Općine Strahoninec
 

 

Javni poziv za prijavu štete od prirodne nepogode suša 2022.

Temeljem Odluke župana o proglašenju prirodne nepogode suše na području gradova Čakovec, Mursko Središće i Prelog i općina Belica, Domašinec, Donja Dubrava, Donji Kraljevec, Donji Vidovec, Goričan, Gornji Mihaljevec, Kotoriba, Mala Subotica, Nedelišće, Orehovica, Podturen, Pribislavec, Selnica, Strahoninec, Sveta Marija, Sveti Juraj na Bregu, Sveti Martin na Muri, Šenkovec, Štrigova i Vratišinec od dana 30. kolovoza 2022. godine zbog visokih temperatura i izostanka potrebnih količina padalina u razdoblju od druge polovice lipnja do druge polovice kolovoza zbog čega su na području navedenih JLS-a nastale štete na ratarskim i povrtlarskim kulturama, krmnom bilju, voćnjacima i vinogradima, pozivamo Vas da prijavite štetu od navedene prirodne nepogode za stradale kulture na području Općine Strahoninec.

Prijava štete podnosi se elektroničkim putem na obrascu PN (obrazac se može preuzeti na Internet stranici Općine Strahoninec www.strahoninec.hr) putem e-maila na adresu: Ova e-mail adresa je zaštićena od spambota. Potrebno je omogućiti JavaScript da je vidite.  ili osobno u Jedinstvenom upravnom odjelu Općine Strahoninec, na adresi Dravska 1, Strahoninec.

Rok za dostavu prijave je 07.09.2022. godine do 15 sati bez obzira na način dostave.

SVE TRAŽENE PODATKE IZ OBRASCA OBAVEZNO POPUNITI  JER SE U PROTIVNOM ISTI NEĆE MOĆI OBRADITI. SVI PODACI IZ PRIJAVE UNOSE SE U REGISTAR ŠTETE PUTEM APLIKACIJE TE SU PODACI NEOPHODNI ZA UNOS. NEPOTPUNI I NEPRAVOVREMENI OBRASCI NEĆE SE RAZMATRATI!!


PRILOZI
Dokument
 Obrazac PN

Obavijest roditeljima djece polaznika OŠ Strahoninec a koji imaju prebivalište na području općine Strahoninec

Poštovani roditelji,

Sukladno Odluci općinskog načelnika Općine Strahoninec o financiranju drugih obrazovnih materijala za učenike OŠ Strahoninec s prebivalištem na području općine Strahoninec za školsku godinu 2022./2023. Općina Strahoninec financirati će druge obrazovne materijale navedene u Katalogu Agencije za odgoj i obrazovanje (radne bilježnice, likovne mape i setove za tehničku kulturu) učenicima OŠ Strahoninec.

Zahtjev za financiranje predaje se na propisanom obrascu (preuzima se na Internet stranici Općine Strahoninec www.strahoninec.hr ili osobno u Jedinstvenom upravnom odjelu Općine Strahoninec), a isti se podnose od 5. rujna 2022. do 31.rujna 2022. godine. Zahtjev se predaje osobno u Jedinstvenom upravnom odjelu Općine Strahoninec ili putem e-mail adrese Ova e-mail adresa je zaštićena od spambota. Potrebno je omogućiti JavaScript da je vidite.

Uz Zahtjev potrebno je priložiti presliku osobne iskaznice podnositelja zahtjeva (roditelja/skrbnika), preslike računa za kupljene radne bilježnice i presliku tekućeg računa s IBAN brojem.

PRILOZI
Dokument
 Zahtjev za radne bilježnice

Natječaj za popunu radnog mjesta - SPREMAČ/ICA SERVIR/KA

Na temelju članka 26. Zakona o predškolskom odgoju i obrazovanju ("NN" 10/97, 107/07, 94/13, 98/19 i 57/22) i Odluke Upravnog vijeća Dječjeg vrtića "Suncokret" raspisuje

NATJEČAJ
za popunu radnog mjesta

SPREMAČ/ICA SERVIR/KA

 • 1 izvršitelj u radni odnos na neodređeno vrijeme
 • UVJETI: prema članku 24. i 25. Zakona o predškolskom odgoju i obrazovanju (Narodne novine 10/97, 107/07, 94/13, 98/19 i 57/22) i Pravilnika o vrsti stručne spreme stručnih djelatnika te vrsti i stupnju stručne spreme ostalih djelatnika u dječjem vrtiću (Narodne novine 133/97)
  • Osnovna škola
  • Na natječaj se mogu prijaviti osobe oba spola koje ispunjavaju propisane uvjete.

Rok za podnošenje prijave je 8 dana od dana objavljivanja natječaja.


KLASA: 112-01/22-01-4
URBROJ: 2109/108-22-02
Strahoninec, 25. kolovoza 2022.

PRILOZI
Dokument
 Natječaj
   

Odluka o izboru najpovoljnije ponude za zakup poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu RH za Općinu Strahoninec

PRILOZI
Dokument
Odluka ministarstva poljoprivrede o izboru najpovoljnije ponude za zakup poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu RH za Općinu Strahoninec
Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuditelja za zakup poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu RH za Općinu Strahoninec
Izmjene odluke o izboru najpovoljnijeg ponuditelja za zakup poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu RH za Općinu Strahoninec

Obavijest u upisima u Dječji vrtić "Suncokret"

Dječji vrtić "Suncokret" obavljuje Obavijest o upisima djece u program ranog i predškolskog odgoja i obrazovanja te prijave za upis programa predškole.

Prijava se podnosi osobno na adresi:
Dječji vrtić "Suncokret", Josipa Horvata Zdelara 2a, Strahoninec u vremenu od 09. svibnja 2022. do 20. svibnja 2022. od 08:00 do 13:00 sati

Više informacija dostupno je putem poveznice:  Prijave za upis

Natječaj za popunu radnog mjesta Odgajatelj/ica

 

Na temelju članka 26. Zakona o predškolskom odgoju i obrazovanju („NN” br. 10/97, 107/07, 94/13 i 98/19) i Odluke Upravnog vijeća Dječjeg vrtića „Suncokret” raspisuje

 

NATJEČAJ

za popunu radnog mjesta
ODGOJITELJ / ICA

 

 • 1 izvršitelj na neodređeno, puno radno vrijeme uz obvezni probni rok sukladno zakonskim odredbama
 • 1 izvršitelj na određeno vrijeme, puno radno vrijeme uz obvezni probni rok sukladno zakonskim odredbama (zamjena za roditeljski dopust)
 • 1 izvršitelj na određeno vrijeme, puno radno vrijeme uz obvezni probni rok sukladno zakonskim odredbama (zamjena za očuvanje trudnoće i roditeljski dopust)

UVJETI: prema članku 24. i 25 Zakona o predškolskom odgoju i obrazovanju („NN” br. 10/97, 107/07, 94/13.) i Pravilniku o vrsti stručne spreme stručnih djelatnika te vrsti i stupnju stručne spreme ostalih djelatnika u dječjem vrtiću („NN” br. 133/97): završen preddiplomski  sveučilišni studij ili stručni studij za odgojitelja predškolske djece odnosno studij za odgojitelja kojim je stečena viša stručna sprema u skladu s ranijim propisima, kao i završen           sveučilišni diplomski studij ili specijalistički studij za odgojitelja prema Zakonu o predškolskom odgoju i obrazovanju 

 • Na natječaj se mogu prijaviti osobe oba spola koje ispunjavaju propisane uvjete.          

Uz prijavu na natječaj potrebno je priložiti

 • dokaz o stečenoj stručnoj spremi
 • elektronički zapis Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje ili potvrdu o podacima evidentiranim u matičnoj evidenciji Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje (ne stariji od 30 dana)
 • dokaz o hrvatskom državljanstvu
 • uvjerenje da se protiv kandidata ne vodi kazneni postupak sukladno članku 25. Zakona o predškolskom odgoju i obrazovanju (ne stariji od 6 mjeseci)
 • uvjerenje Centra za socijalnu skrb (prema mjestu stanovanja) da kandidatu nisu izrečene mjere iz članka 25. Zakona o predškolskom odgoju i obrazovanju (ne stariji od 6 mjeseci)
 • dokaz o zdravstvenoj sposobnosti
 • životopis
 • zamolba
 • Osoba koja se poziva na pravo prednosti pri zapošljavanju dužna je u prijavu na natječaj pozvati se na to pravo i priložiti dokaz o ostvarivanju prava prednosti. Ako kandidat ostvaruje prednosti prema Zakonu o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i članovima njihovih obitelji („NN“ 121/17, 98/19 i 84/21) ili Zakonu o civilnim stradalnicima iz Domovinskog rata („NN“ br. 84/21) dužan je priložiti sve potrebne dokaze iz članka 103. navedenog zakona.

Rok za podnošenje prijava je 8 dana od dana objavljivanja natječaja.

Prijave na natječaj s obveznom dokumentacijom dostavljaju se poštom preporučeno ili  osobno  na adresu: Dječji vrtić „Suncokret”, J. H. Zdelara 2a, s naznakom „Prijava na javni natječaj – ne otvarati”, s naznakom za koje radno mjesto se vrši prijava.

Nepotpune, nepravodobne, nepotpisane prijave neće se razmatrati.

O rezultatima natječaja kandidati će biti obaviješteni u roku od 8 dana od dana donošenja odluke o odabiru kandidata. Natječaj je objavljen 24. veljače 2022. godine na web stranici i Oglasnoj ploči Općine Strahoninec te na web stranici Dječjeg vrtića „Suncokret“ i oglasnoj ploči Hrvatskog zavoda za zapošljavanje.

DJEČJI VRTIĆ „SUNCOKRET”

         ravnateljica Svjetlana Topolnjak


KLASA: 112-01/22-01-1
URBROJ: 2109/108-22-02
Strahoninec, 24. veljače 2022.

Obavijest o izradi III. izmjena i dopuna Prostornog plana uređenja Općine Strahoninec

Temeljem članka 88. Zakona o prostornom uređenju ("Narodne novine" broj 153/13, 65/17, 114/18, 39/19 i 98/19), Općina Nedelišće, Jedinstveni upravni odjel, kao nositelj izrade obavještaj javnost

O IZRADI 

III. IZMJENA I DOPUNA PROSTORNOG PLANA UREĐENJA OPĆINE STRAHONINEC
("Službeni glasnik Međimurske županije" broj 8/05, 21/09 i 15/17)

JAVNI POZIV KORISNICIMA PRORAČUNA OPĆINE STRAHONINEC ZA DOSTAVU PRIJAVA ZA FINANCIJSKE POTPORE PROJEKTIMA I PROGRAMIMA ZA 2022. GODINU

 1. PREDMET JAVNOG POZIVA

Predmet ovog Javnog poziva je prikupljanje pisanih prijedloga programa i projekata svih korisnika Proračuna Općine Strahoninec iz područja društvenih djelatnosti za financiranje iz Proračuna Općine Strahoninec za 2022. godinu, sukladno Odluci o kriterijima za određivanje prioriteta za dodjelu financijskih sredstava programima i projektima od interesa za Općinu Strahoninec.

U  2022. godini samo iznimno će se financirati projekti i programi koji nisu prijavljeni na ovaj Javni poziv, i to samo oni gdje planiranje i projektiranje zbog objektivnih razloga nije bilo moguće realizirati u vrijeme raspisivanja ovog Javnog poziva.

Ukupno planirana vrijednost natječaja je 370.000,00 kuna.

Najmanji iznos financijskih sredstava koji se može prijaviti i ugovoriti po pojedinom projektu je 1.000,00 kuna, a najveći iznos po pojedinom projektu je 10.000,00 kuna.

Prijave se podnose za sljedeća područja:

 1. kultura,
 2. tehnička kultura,
 3. socijalna skrb i zdravstvena zaštita,
 4. sport,
 5. ostalo
 1. PRIJAVITELJI PROGRAMA I PROJEKATA – KORISNICI PRORAČUNA OPĆINE STRAHONINEC
 • Pod korisnicima Proračuna Općine Strahoninec podrazumijevaju se organizacije civilnog društva i druge pravne i fizičke osobe, a naročito:
 1. kulturne ustanove i udruge
 2. sportski klubovi i udruženja
 3. humanitarne udruge i udruženja s područja socijalne skrbi
 4. udruge s područja zdravstva
 5. vjerske organizacije
 6. organizacije tehničke kulture, udruge građana
 7. ostale udruge i pojedinci

 

 

 1. UVJETI ZA PRIJAVU NA JAVNI POZIV

Uvjeti Javnog poziva za prijavu programa i projekata su:

 1. udruga mora biti upisana u Registar udruga Republike Hrvatske;
 2.  korisnici programa ili projekta moraju biti građani s područja Općine Strahoninec;
 3.  program ili projekt ne smije biti:
 • redovni program rada udruge i druge pravne i fizičke osobe,
 • aktivnost čiji su korisnici isključivo članovi organizacije prijavitelja,
 • usmjeren isključivo prema investicijskim ulaganjima, izgradnji ili adaptaciji kapitalnih objekata, kupnji opreme
 • usmjeren zadovoljavanju temeljnih potreba poslovanja udruge i druge pravne i fizičke osobe;
 1. da udruga i druga pravna i fizička osoba mora imati osigurano sufinanciranje troškova kandidiranog programa ili projekta i iz drugih izvora, najmanje 25 posto ukupnih troškova;
 2. da za kandidirani program ili projekt nisu u cijelosti već odobrena sredstva iz inozemnih fondova i fondacija, fondova Europske unije, državnog proračuna, proračuna drugih jedinica lokalne i regionalne (područne) samouprave;
 3. udruga i druga pravna i fizička osoba mora imati osigurane ljudske i materijalne resurse za provedbu programa ili projekta;
 4. udruga i druga pravna i fizička osoba mora voditi transparentno financijsko poslovanje;
 5. da udruga i druga pravna i fizička osoba nema dospjelu nepodmirenu obvezu prema državnom proračunu i proračunu Općine Strahoninec, osim ako joj je sukladno s posebnim propisima odobrena odgoda plaćanja navedenih obveza, pod uvjetom da se pridržava rokova plaćanja;
 6. ukoliko se program ili projekt provodi s partnerom, potpisana Izjava o partnerstvu;
 7. prijava na Javni poziv mora sadržavati sve podatke i dokumentaciju određenu Javnim pozivom.
 8. SADRŽAJ PRIJAVLJENIH PROJEKATA I PROGRAMA

Pri odabiru projekata i programa koji će se financirati prednost će imati projekti i programi koji će svojim sadržajem poticati:

 • afirmaciju svih oblika izvaninstitucionalnog odgoja i obrazovanja djece, mladih i odraslih osoba;
 • afirmaciju svih oblika kreativnosti i stvaralaštva;
 • njegovanje i proučavanje povijesnih i sociokulturnih tradicija; demokratičnost i ekološku svijest;
 • afirmaciju identiteta i promidžbu Općine Strahoninec u Republici Hrvatskoj i u inozemstvu;
 • podizanje razine zdravstvene zaštite i socijalne skrbi;
 • programe obrazovanja za stjecanje tehničkih i informatičkih znanja i vještina;
 • programe sportsko-rekreacijskih aktivnosti građana te ostale programe i manifestacije koji će poticati i promicati sport;
 • programe škola i manifestacija u kulturi, promicanje, unaprjeđenje i afirmaciju kulturnih vrijednosti te identiteta Općine Strahoninec;
 • potporu udrugama proizašlim iz Domovinskog rata te potporu humanitarnim, socijalnim i srodnim organizacijama.
 1. SADRŽAJ PRIJAVE NA JAVNI POZIV

5.1. Obvezni dijelovi prijave su:

 1. ispunjen, potpisan i ovjeren Obrazac za prijavu programa ili projekta (Obrazac br. 1);
 2. preslika Upisa u sudski registar, Registar udruga Republike Hrvatske ili drugi odgovarajući registar;
 3. potvrda Porezne uprave o nepostojanju duga po osnovi javnih davanja ne starija od 30 dana;
 4. potpisana izjava da za program ili projekt nisu u cijelosti već odobrena sredstva iz inozemnih fondova i fondacija, fondova Europske unije, državnog proračuna, proračuna drugih jedinica lokalne ili regionalne (područne) samouprave (Obrazac br. 2);
 5. potpisana izjava o partnerstvu, ako postoje partneri na projektu (Obrazac br. 3);
 6. odgovarajući dokument kojim se dokazuje da je za prijavljeni program ili projekt osigurano sufinanciranje iz točke 4. Uvjeta za prijavu na javni poziv (Izjave o sufinanciranju, Ugovor o sponzorstvu i slično).

5.2. Neobavezni dio prijave:

 1. materijali o prezentaciji rada udruge i druge pravne i fizičke osobe – isječci iz novina, brošure, publikacije i slično.
 2. NAČIN PRIJAVE

Prijava programa ili projekta mora sadržavati svu dokumentaciju iz točke 5. ovog Javnog poziva. Udruge i druge pravne i fizičke osobe svoje programe ili projekte moraju prijaviti na propisanom obrascu popunjenom na računalu ili na pisaćem stroju. Udruge i druge pravne i fizičke osobe moraju odgovoriti na sva pitanja iz obrasca za prijavu programa ili projekta. Obrazac za prijavu može se dobiti:

 1. ROK I MJESTO PODNOŠENJA PRIJAVE

Rok za podnošenje prijava je 30 dana od dana objave Javnog poziva, zaključno s 19.12. 2021. godine. Prijavu na Javni poziv treba dostaviti putem pošte ili osobno u zatvorenoj omotnici s naznakom „PRIJAVA NA JAVNI POZIV“ na adresu:

Općina Strahoninec, Jedinstveni upravni odjel, Dravska 1, Strahoninec, 40000 Čakovec

ili skeniranu prijavnicu na e-mail adresu: Ova e-mail adresa je zaštićena od spambota. Potrebno je omogućiti JavaScript da je vidite..

 

 1. PRIJAVE KOJE SE NEĆE RAZMATRATI

Neće se razmatrati prijave programa i projekta organizacija civilnog društva:

 • koje nisu predale financijska izvješća o sredstvima utrošenim u 2019. godini;
 • koje nisu ispunile obveze vezane za plaćanje socijalnih doprinosa ili poreza na dohodak;
 • za programe čije je financiranje u potpunosti zatvoreno iz drugih izvora financiranja (Državni proračun, proračuni jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave ili iz drugih izvora);
 • koje nemaju osigurane druge izvore financiranja, odnosno koje novčana sredstva u 100 postotnom iznosu traže od Općine Strahoninec;
 • koja je dostavljena nakon roka za podnošenje prijave;
 • koja ne zadovoljava uvjete iz točke 3. ovog Javnog poziva; – koja u Obrascu za prijavu programa ili projekta ne sadrži odgovore na sva pitanja.
 1. ODABIR I NAČIN PROCJENE PROGRAMA ILI PROJEKTA

Postupak ispravnosti kontrole pristiglih prijava, valorizacije i predlaganja provodi nadležno stručno povjerenstvo Općine Strahoninec. O dodjeli i visini financijske potpore odlučuje načelnik na temelju prijedloga nadležnog stručnog povjerenstva Općine Strahoninec.

Kriteriji za odabir programa ili projekta su:

 • kvaliteta i sadržajna inovativnost ponuđenog programa ili projekta;
 • kvaliteta dosadašnjeg rada, uspjesi i iskustvo u provođenju programa ili projekta udruge i druge pravne i fizičke osobe;
 • neposredna društvena korist za lokalnu zajednicu te doprinos razvoju civilnog društva;
 • trajan i sustavan utjecaj na korisnike programa ili projekta;
 • održivost programa ili projekta; – jasno naveden postupak praćenja evaluacije programa ili projekta;
 • udio volonterskog rada;
 • organizacijski i ljudski kapaciteti za provedbu programa ili projekta;
 • realan odnos troškova i očekivanih rezultata programa ili projekta.

Prednost u ostvarivanju financijske potpore imaju programi ili projekti:

 • koji su do sada kontinuirano financirani i uspješno provedeni,
 • koji trajno, sustavno i intenzivno utječu na korisnika,
 • koje podnositelji programa ili projekta provode u suradnji sa srodnim udrugama i drugim pravnim i fizičkim osobama,
 • koji se odvijaju na području Općine Strahoninec.

 

 1. ROK I NAČIN OBJAVE REZULTATA JAVNOG POZIVA

Rezultati Javnog poziva bit će objavljeni na internetskoj stranici Općine Strahoninec www.strahoninec.hr  u roku od petnaest dana od dana donošenja odluke o dodjeli financijskih potpora i visini financijske potpore.

 1. PRAVO PRIGOVORA

Udruga i druga pravna i fizička osoba koja je sudjelovala u Javnom pozivu može podnijeti prigovor na odluku o odabiru programa ili projekta i visini financijske potpore. Prigovor se podnosi načelniku putem Jedinstvenog upravnog odjela Općine Strahoninec, u roku od osam dana od dana objave rezultata Javnog poziva na internetskoj stranici Općine. Prigovor se dostavlja na način kao i prijava na Javni poziv. O prigovoru odlučuje općinski načelnik.

 1. POTPISIVANJE UGOVORA

Udruge i druge pravne i fizičke osobe kojima se odobri financijska potpora sklapaju s Općinom Strahoninec Ugovor o korištenju sredstava iz Proračuna Općine Strahoninec za 2022. godinu. Ugovorom se uređuju međusobna prava i obveze udruge i druge pravne i fizičke osobe i Općine Strahoninec (dinamika, visina, rok i način isplate potpore, rok izvršenja programa ili projekta, način i dinamika izvješćivanja o provođenju programa ili projekta i utrošku sredstva, obveze udruge i druge pravne i fizičke osobe u slučaju nenamjenskog trošenja potpore, obveza vraćanja neutrošenih sredstava i slično). Obrazac prijave na Javni poziv sastavni je dio Ugovora. Ako ovlaštena osoba udruge i druge pravne i fizičke osobe ne pristupi potpisivanju Ugovora, a svoj nedolazak ne opravda u roku od pet dana od primanja poziva, smatrat će se da je udruga i druga pravna i fizička osoba odustala od ostvarivanja potpore.

 1. OBAVIJEST O OBJAVI NATJEČAJA

Predmet Javnog poziva, podatak o tome gdje se tekst Javnog poziva objavljuje i rok podnošenja prijava objavljuju se na internetskoj stranici Općine Strahoninec www.strahoninec.hr.  te na oglasnoj ploči općinske uprave.

 

KLASA:230-01/21-01/02
URBROJ:2109/23-03/21-1
Strahoninec, 19. studenoga 2021. godine

 

OPĆINA STRAHONINEC
OPĆINSKI NAČELNIK

Franjo Lehkec


PRILOZI
Dokument
 Obrazac 1 - Osnovni podaci
 Obrazac 2 - Izjava o financiranju projekta
 Obrazac 3 - Izjava o partnertvu
   

Natječaj za dodjelu stipendija za akademsku godinu 2021./2022. redovnim studentima

Općinski načelnik Općine Strahoninec raspisuje

 

NATJEČAJ

za dodjelu stipendija za akademsku godinu 2021./2022. redovnim studentima

 

 1. Stipendija Općine Strahoninec dodjeljuje se:
  • za jednu akademsku godinu 2021./2022.
 2. Pravo sudjelovanja na natječaju za dodjelu stipendije Općine Strahoninec imaju studenti koji zadovoljavaju slijedeće uvijete:   
  • da su državljani Republike Hrvatske
  • da imaju prebivalište na području Općine Strahoninec
  • čiji roditelj ili skrbnik ima prebivalište na području Općine Strahoninec
  • studenti prve i viših godina studija
 3. Kriteriji za dodjelu stipendije Općine Strahoninec su:
 • redovni student na sveučilišnim i stručnim studijima, odnosno preddiplomskom, diplomskom i poslijediplomskom studiju u Republici Hrvatskoj i inozemstvu
 1. Zahtjevu za dodjelu stipendija potrebno je priložiti:
  • prijavu za dodjelu stipendije u akademskoj godini 2021./2022. (obrazac se može preuzeti u Jedinstvenom upravnom odjelu Općine Strahoninec ili na strahoninec.hr)
  • presliku osobne iskaznice studenta i roditelja/skrbnika ili odgovarajući elektronički zapis iz sustava e- Građani
  • uvjerenje o redovnom upisu na studij, sukladno statutu ustanove, s naznakom naziva vrste upisanog studija te razinom sveučilišnog studija ili odgovarajući elektronički zapis iz sustava e- Građani
 2.  Zamolbe za dodjelu stipendije dostavljaju se u zatvorenoj omotnici u roku od 15 dana od dana objave natječaja(do 26.10.2021. godine) na adresu: Općina Strahoninec, Strahoninec, Dravska 1, s naznakom «Natječaj za stipendiju».
 3.  O rezultatima natječaja podnositelji zamolbi biti će obaviješteni u roku osam (8) dana od dana obavljenog izbora.

 

 

OPĆINSKI NAČELNIK
Franjo Lehkec


KLASA: 604-02-01/21-01/1
URBROJ: 2109/23-03-21-1

Strahoninec, 11. listopad 2021.godine


PRILOZI
Dokument
 Natječaj
 Obrazac prijave
   

Obavijest o otvaranju Ponovne Javne rasprave o prijedlogu UPU područja istočno od Dravske ulice u Strahonincu

Na temelju članka 104. stavka 3. Zakona o prostornom uređenju („Narodne novine“ broj 153/13, 65/17, 114/18, 39/19, 98/19) i Zaključka načelnika Općine Strahoninec, KLASA: 351-02/21-01/2, URBROJ: 2109/23-03-21-36 od 30. srpnja 2021., objavljuje se

 

PONOVNA JAVNA RASPRAVA O PRIJEDLOGU URBANISTIČKOG PLANA UREĐENJA PODRUČJA ISTOČNO OD DRAVSKE ULICE U STRAHONINCU 

 

 1. Javna rasprava će trajati od 27.09.2021. do 06.10.2021.

KARTOGRAFSKI PRIKAZI
Karta 1. - Korištenje i namjena površina
Karta 2.1.  - Plan prometa
Karta 2.2. - Mreža vodoopskrbe, odvodnje i plinoopskrbe
Karta 2.3. - Mreža elektroopskrbe, javne rasvjete i telekomunikacija
Karta 3. - Uvjeti građenja zemljišta, korištenja i zaštite površina
Karta 4. - Uvjeti gradnje građevina
TEKSTUALNI DIO
Odredbe za provođenje
Sažetak za javnost
Obrazloženje
 VEZANI DOKUMENTI I OBJAVE
Obavijest o izradi UPU
Odluka o izradi UPU
Otvaranje Javne rasprave UPU
Izvješće o Javnoj raspravi
Ponovna Javna rasprava UPU
Izvješće o ponovnoj Javnoj raspravi
   

KLASA:351-02/21-01/2
URBROJ:2109/23-03-21-58
Strahoninec,17.09.2021.

Obavijest o otvaranju Javne rasprave o prijedlogu UPU područja istočno od Dravske ulice u Strahonincu

Na temelju članka 96. stavka 3. Zakona o prostornom uređenju („Narodne novine“ broj 153/13, 65/17, 114/18, 39/19, 98/19) i Zaključka načelnika Općine Strahoninec, KLASA: 351-02/21-02/2, URBROJ: 2109/23-03-21-11 od 08. lipnja 2021., objavljuje se

 

JAVNA RASPRAVA O PRIJEDLOGU URBANISTIČKOG PLANA UREĐENJA PODRUČJA ISTOČNO OD DRAVSKE ULICE U STRAHONINCU 

 

 1. Javna rasprava će trajati od 28.06.2021. do 26.07.2021.

KARTOGRAFSKI PRIKAZI
Karta 1. - Korištenje i namjena površina
Karta 2.1.  - Plan prometa
Karta 2.2. - Mreža vodoopskrbe, odvodnje i plinoopskrbe
Karta 2.3. - Mreža elektroopskrbe, javne rasvjete i telekomunikacija
Karta 3. - Uvjeti građenja zemljišta, korištenja i zaštite površina
Karta 4. - Uvjeti gradnje građevina
TEKSTUALNI DIO
Odredbe za provođenje
Sažetak za javnost
Obrazloženje
 VEZANI DOKUMENTI I OBJAVE
Obavijest o izradi UPU
Odluka o izradi UPU
Otvaranje Javne rasprave UPU
Izvješće o Javnoj raspravi
Ponovna Javna rasprava UPU
Izvješće o ponovnoj Javnoj raspravi
   

KLASA:351-02/21-02/2
URBROJ:2109/23-03-21-12
Strahoninec, 15. lipnja 2021.

Obavijest o otvaranju Javne rasprave o prijedlogu II. ID UPU Stambene zone iza Poljske ulice u Strahonincu

Na temelju članka 96. stavka 3. Zakona o prostornom uređenju („Narodne novine“ broj 153/13, 65/17, 114/18, 39/19, 98/19) i Zaključka načelnika Općine Strahoninec, KLASA: 350-02/20-01/4, URBROJ: 2109/23-03-20-26 od 08. lipnja 2021., objavljuje se

 JAVNA RASPRAVA O PRIJEDLOGU II.IZMJENA I DOPUNA URBANISTIČKOG PLANA UREĐENJA STAMBENE ZONE IZA POLJSKE ULICE U STRAHONINCU
(„Službeni glasnik Međimurske županije“ br. 21/09, 19/18)

 

 1. Javna rasprava će trajati od 28.06.2021. do 13.07.2021.

KARTOGRAFSKI PRIKAZI
Karta 1. - Korištenje i namjena površina
Karta 3. - Uvjeti građenja zemljišta, korištenja i zaštite površina
Karta 4. - Uvjeti gradnje građevina
TEKSTUALNI DIO
Sažetak za javnost
Odluka (pročišćeni tekst)
Prijedlog za javnu raspravu
 VEZANI DOKUMENTI I OBJAVE
Odluka o izradi II. ID UPU
Otvaranje Javne rasprave II. ID UPU
Izvješće o Javnoj raspravi 
   

KLASA:350-02-20-01/4
URBROJ:2109/23-03-20-27
Strahoninec, 15. lipnja 2021.

Natječaj za popunu radnog mjesta Odgajatelj/ica

Na temelju članka 26. Zakona o predškolskom odgoju i obrazovanju (NN 10/97, 107/07 i 94/13) i Odluke Upravnog vijeća Dječjeg vrtića „Suncokret" raspisuje se 

NATJEČAJ
za popunu radnog mjesta

ODGOJITELJ/ICA

 • 1 izvršitelj na određeno vrijeme, puno radno vrijeme uz obvezni probni rok sukladno zakonskim odredbama (upražnjeno radno mjesto)
 • 1 izvršitelj na određeno vrijeme, puno radno vrijeme uz obvezni probni rok sukladno zakonskim odredbama (zamjena za bolovanje i roditeljski dopust)

 

UVJETI: prema članku 24. i 25 Zakona o predškolskom odgoju i obrazovanju (,,NN" br. 10/97, 107/07, 94/13.) i Pravilniku o vrsti stručne spreme stručnih djelatnika te vrsti i stupnju stručne spreme ostalih djelatnika u dječjem vrtiću (,,NN" br. 133/97): završen preddiplomski sveučilišni studij ili stručni studij za odgojitelja predškolske djece odnosno studij za odgojitelja kojim je stečena viša stručna sprema u skladu s ranijim propisima, kao i završen sveučilišni diplomski studij ili specijalistički studij za odgojitelja prema Zakonu o predškolskom odgoju i obrazovanju.  
Na natječaj se mogu prijaviti osobe oba spola koje ispunjavaju propisane uvjete.

 PRILOZI
Dokument
 Natječaj za popunu radnog mjesta
   

 OBAVIJEST O JAVNOM OTVARANJU PONUDA

Općina Strahoninec, obavještava zainteresiranu javnost da će se Javno otvaranje ponuda za Natječaj za zakup poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu Republike Hrvatske na području Općine Strahoninec, održati u

ponedjeljak 07. lipnja 2021. godine s početkom u 13:00 sati u prostorijama Općine Strahoninec

Obavijest o upisima djece u Dječji vrtić Suncokret za pedagošku godinu 2021./2022.

Temeljem čl. 44. t. 6. al. 9. Statuta Dječjeg vrtića Suncokret (KLASA: 601-02/18-01/1 URBROJ: 2109/108-18-01-1 ), Izmjena i dopuna Statuta Dječjeg vrtića Suncokret(KLASA:601-02/19-01/2 URBROJ: 2109/108-19-01-l) i čl. 4. st. 2. Pravilnika o upisima i mjerilima upisa djece u Dječji vrtić Suncokret (KLASA:601-02/20-2/2 URBROJ :2109/108-20-1) od 17.02.2020. godine, Upravno vijeće Dječjeg vrtića Suncokret je na svojoj 23. sjednici održanoj  22. travnja 2021. donijelo

ODLUKU
O OBJAVI OBAVIJESTI O UPISIMA DJECE
U DJEČJI VRTIĆ SUNCOKRET ZA PEDAGOŠKU GODINU 2021./2022.


 

Natječaj za popunu radnog mjesta Odgajatelj/ica

Na temelju članka 26. Zakona o predškolskom odgoju i obrazovanju (NN 10/97, 107/07 i 94/13) i Odluke Upravnog vijeća Dječjeg vrtića „Suncokret" raspisuje se 

NATJEČAJ
za popunu radnog mjesta

ODGOJITELJ/ICA

• 1 izvršitelj na određeno vrijeme, puno radno vrijeme uz obvezni probni rok sukladno zakonskim odredbama

UVJETI: prema članku 24. i 25 Zakona o predškolskom odgoju i obrazovanju (,,NN" br. 10/97, 107/07, 94/13.) i Pravilniku o vrsti stručne spreme stručnih djelatnika te vrsti i stupnju stručne spreme ostalih djelatnika u dječjem vrtiću (,,NN" br. 133/97): završen preddiplomski sveučilišni studij ili stručni studij za odgojitelja predškolske djece odnosno studij za odgojitelja kojim je stečena viša stručna sprema u skladu s ranijim propisima, kao i završen sveučilišni diplomski studij ili specijalistički studij za odgojitelja prema Zakonu o predškolskom odgoju i obrazovanju.  
Na natječaj se mogu prijaviti osobe oba spola koje ispunjavaju propisane uvjete.

 PRILOZI
Dokument
 Natječaj za popunu radnog mjesta
   

Obavijest o javnoj raspravi o prijedlogu I. ID UPU stambene zone između Prvomajske ulice i Ulice Matije Gupca u Strahonincu

Na temelju članka 96. stavka 3. Zakona o prostornom uređenju („Narodne novine“ broj 153/13, 65/17, 114/18, 39/19, 98/19) i Zaključka načelnika Općine Strahoninec, KLASA: 350-02/20-01/4, URBROJ: 2109/23-03-20-22 od 23. ožujka 2021., objavljuje se

 

JAVNA RASPRAVA O PRIJEDLOGU

I.IZMJENA I DOPUNA URBANISTIČKOG PLANA UREĐENJA STAMBENE ZONE IZMEĐU PRVOMAJSKE ULICE I ULICE MATIJE GUPCA U STRAHONINCU
(„Službeni glasnik Međimurske županije“ br. 15/13)

 

 1. Javna rasprava će trajati od 03.2021. do 08.04.2021.

PRILOZI
Dokument
 Obavijest o javnoj raspravi o prijedlogu I. ID UPU stambene zone između Prvomajske ulice i Ulice Matije Gupca u Strahonincu
   
KARTOGRAFSKI PRIKAZI
Karta 1. - Korištenje i namjena površina
Karta 2.1.  - Plan prometa
Karta 2.2. - Mreža vodoopskrbe, odvodnje i plinoopskrbe
Karta 2.3. - Mreža elektroopskrbe, javne rasvjete i telekomunikacija
Karta 3. - Uvjeti korištenja, uređenja i zaštite površina
Karta 4.1. - Način i uvjeti gradnje
TEKSTUALNI DIO
I. ID UPU područja između Prvomajske ulice i Ul. Matije Gupca
Evidencija postupka izrade i donošenja I. ID UPU
Prijedlog za javnu raspravu
Sažetak za javnost
Odredbe za provođenje
 VEZANI DOKUMENTI I OBJAVE
Izvješće o javnoj raspravi o prijedlogu I. ID UPU
Obavijest o javnoj raspravi o prijedlogu I. ID UPU
Obavijest o izradi I. ID UPU
Odluka o izradi I. ID UPU
   

Odluka kojom se utvrđuje sa nije potrebno provesti stratešku procjenu utjecaja na okoliš za III. Izmjene i dopune Prostornog plana uređenja Općine Strahoninec

Na temelju članka 64. Zakona o zaštiti okoliša {,,Narodne novine" broj 80/13, 153/13, 78/15, 12/18 i 118/18), članka 33. Uredbe o strateškoj procjeni utjecaja strategije, plana i programa na okoliš {,,Narodne novine" broj 3/17) i članka 33.Statuta Općine Strahoninec (,,Službeni glasnik Međimurske županije" broj 06/13, 3/18, 15/18 i 6/20), te nakon provedenog postupka Ocjene o potrebi strateške procjene utjecaja na okoliš za Ili. Izmjene i dopune Prostornog plana uređenja Općine Strahoninec {,,Službeni glasnik Međimurske županije", broj 8/05, 21 /09, 15/17) općinski načelnik Općine Strahoninec 23. ožujka 2021. godine donosi

ODLUKU
kojom se utvrđuje da nije potrebno provesti stratešku procjenu utjecaja na okoliš za III. Izmjene i dopune Prostornog plana uređenja Općine Strahoninec


PRILOZI
Dokument
 Odluka kojom se utvrđuje sa nije potrebno provesti stratešku procjenu utjecaja na okoliš za III. Izmjene i dopune Prostornog plana uređenja Općine Strahoninec
 III. Izmjene i dopune Prostornog plana uređenja Općine Strahoninec
   

Javni natječaj za zakup poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu Republike Hrvatske na području Općine Strahoninec

Na temelju članka 31. stavka 5. Zakona o poljoprivrednom zemljištu ("Narodne novine", broj 20/18, 115/18 i 98/19), Programa raspolaganja poljoprivrednim zemljištem u vlasništvu Republike Hrvatske za Općinu Strahoninec na koji je Ministarstvo poljoprivrede dalo suglasnost, KLASA: 320-02/18-03/28, URBROJ: 2109/1-07-19-6 od 1. veljače 2019. godine i članka 33. Statuta Općine Strahoninec Općinsko vijeće Općine Strahoninec na 24. sjednici, održanoj 03. ožujka 2021. godine donijelo je 

ODLUKU

o raspisivanju javnog natječaja za zakup poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu Republike Hrvatske na području Općine Strahoninec

Raspisuje se javni natječaj za zakup poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu države na području Općine Strahoninec, u katastarskoj općini Strahoninec, koje je Programom raspolaganja poljoprivrednim zemljištem u vlasništvu Republike Hrvatske na području Općine predviđeno za zakup. Na rok od 25 godina s mogućnošću produljenja za isto razdoblje daje se u zakup zemljište navedeno u prilogu 1., koji je sastavni dio Natječaja za zakup poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu RH na području Općine Strahoninec. 

Pisane ponude dostavljaju se na adresu : Općina Strahoninec, Dravska 1, Strahoninec, u roku od 30 dana od objave natječaja na oglasnoj ploči i mrežnoj stranici Općine Strahoninec.


PRILOZI
Dokument
 Odluka o raspisivanju javnog natječaja za zakup poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu Republike Hrvatske na području Općine Strahoninec
 Prilog 1 - PTC popis
 Gospodarski program
 Obrazac ponude
 Obrazac izjave
   

Provođenje deratizacije na području Općine Strahoninec

Djelatnici DDD službe BIOINSTITUTA  d.o.o. provest će deratizaciju na području Općine Strahoninec u razdoblju 02-06.03.2021

 

 

Natječaj za popunu radnog mjesta Odgajatelj/ica

Na temelju članka 26. Zakona o predškolskom odgoju i obrazovanju (NN 10/97, 107/07 i 94/13) i Odluke Upravnog vijeća Dječjeg vrtića „Suncokret" raspisuje se 

NATJEČAJ
za popunu radnog mjesta

ODGOJITELJ/ICA

• 2 izvršitelja na određeno vrijeme, puno radno vrijeme uz obvezni probni rok sukladno zakonskim odredbama

UVJETI: prema članku 24. i 25 Zakona o predškolskom odgoju i obrazovanju (,,NN" br. 10/97, 107/07, 94/13.) i Pravilniku o vrsti stručne spreme stručnih djelatnika te vrsti i stupnju stručne spreme ostalih djelatnika u dječjem vrtiću (,,NN" br. 133/97): završen preddiplomski sveučilišni studij ili stručni studij za odgojitelja predškolske djece odnosno studij za odgojitelja kojim je stečena viša stručna sprema u skladu s ranijim propisima, kao i završen sveučilišni diplomski studij ili specijalistički studij za odgojitelja prema Zakonu o predškolskom odgoju i obrazovanju.  Na natječaj se mogu prijaviti osobe oba spola koje ispunjavaju propisane uvjete.

Natječaj

OBAVIJEST JAVNOSTI O PROVEDBI POSTUPKA OCJENE O POTREBI STRATEŠKE PROCJENE UTJECAJA NA OKOLIŠ

Sukladno odredbama Zakona o zaštiti okoliša („Narodne novine" broj 80/13, 153/13, 78/15, 12/18, 118/18) i Uredbe o informiranju i sudjelovanju javnosti i zainteresirane javnosti u pitanjima zaštite okoliša („Narodne novine" broj 64/08), kojima se uređuje informiranje javnosti i zainteresirane javnosti u pitanjima zaštite okoliša, obavještava se javnost da Općina Strahoninec pokreće postupak ocjene o potrebi strateške procjene utjecaja na okoliš za postupak izrade III. izmjena i dopuna Prostornog plana uređenja Općine Strahoninec („Službeni glasnik Međimurske županije“ broj 8/05, 21/09, 15/17).

Postupak ocjene o potrebi strateške procjene utjecaja na okoliš traje 30 dana od datuma zaprimanja upita od strane javnopravnih tijela relevantnih za postupak, odnosno od 14. siječnja 2021. do 14. veljače 2021.

 

Objava obavijesti

III. ID PPUO Općine Strahoninec

Obavijest o izradi II. ID UPU stambene zone iza Poljske ulice u Strahonincu

Temeljem članka 88. Zakona o prostornom uređenju („Narodne novine“ broj 153/13., 65/17, 114/18., 39/19., 98/19.), Općina Strahoninec, Jedinstveni upravni odjel kao nositelj izrade obavještava javnost

O IZRADI

 II. IZMJENA I DOPUNA URBANISTIČKOG PLANA UREĐENJA STAMBENE ZONE IZA POLJSKE ULICE U STRAHONINCU

 

Općinsko vijeće Općine Strahoninec donijelo je Odluku o izradi II. Izmjena i dopuna Urbanističkog plana uređenja stambene zone iza Poljske ulice u Strahonincu („Službeni glasnik Međimurske županije“ br. 21/09, 19/18). 

Detaljne informacije o tijeku izrade navedene izmjene i dopune Urbanističkog plana mogu se dobiti u Općini Strahoninec, Jedinstveni upravni odjel, Strahoninec, Dravska 1, 40 000 Čakovec, ili upitom na broj 040 333-088.


 

Odluka o izradi    Prostorno planska dokumentacija

OBAVIJEST O IZRADI URBANISTIČKOG PLANA UREĐENJA PODRUČJA ISTOČNO OD DRAVSKE ULICE U STRAHONINCU

Temeljem članka 88. Zakona o prostornom uređenju („Narodne novine“ broj 153/13., 65/17, 114/18., 39/19., 98/19.), Općina Strahoninec, Jedinstveni upravni odjel kao nositelj izrade obavještava javnost 

 

O IZRADI

URBANISTIČKOG PLANA UREĐENJA PODRUČJA ISTOČNO OD DRAVSKE ULICE U STRAHONINCU

 

 

Općinsko vijeće Općine Strahoninec donijelo je Odluku o izradi Urbanističkog plana uređenja područja istočno od Dravske ulice u Strahonincu.

Detaljne informacije o tijeku izrade navedenog Urbanističkog plana mogu se dobiti u Općini Strahoninec, Jedinstveni upravni odjel, Strahoninec, Dravska 1, 40 000 Čakovec, ili upitom na broj 040 333-088.KLASA:350-02/20-01/4
URBROJ:2109/23-03-20-2
Strahoninec, 15. prosinca 2020.

OBAVIJEST O IZRADI I.IZMJENA I DOPUNA URBANISTIČKOG PLANA UREĐENJA STAMBENE ZONE IZMEĐU PRVOMAJSKE ULICE I ULICE MATIJE GUPCA U STRAHONINCU

Temeljem članka 88. Zakona o prostornom uređenju („Narodne novine“ broj 153/13., 65/17, 114/18., 39/19., 98/19.), Općina Strahoninec, Jedinstveni upravni odjel kao nositelj izrade obavještava javnost

 

O IZRADI

I. IZMJENA I DOPUNA URBANISTIČKOG PLANA UREĐENJA STAMBENE ZONE IZMEĐU PRVOMAJSKE ULICE I ULICE MATIJE GUPCA U STRAHONINCU

 

 

Općinsko vijeće Općine Strahoninec donijelo je Odluku o izradi I. izmjena i dopuna Urbanističkog plana uređenja stambene zone između Prvomajske ulice i Ulice Matije Gupca u Strahonincu.

Detaljne informacije o tijeku izrade navedenog Urbanističkog plana mogu se dobiti u Općini Strahoninec, Jedinstveni upravni odjel, Strahoninec, Dravska 1, 40 000 Čakovec, ili upitom na broj 040 333-088.


KARTOGRAFSKI PRIKAZI
Karta 1. - Korištenje i namjena površina
Karta 2.1.  - Plan prometa
Karta 2.2. - Mreža vodoopskrbe, odvodnje i plinoopskrbe
Karta 2.3. - Mreža elektroopskrbe, javne rasvjete i telekomunikacija
Karta 3. - Uvjeti korištenja, uređenja i zaštite površina
Karta 4.1. - Način i uvjeti gradnje
TEKSTUALNI DIO
I. ID UPU područja između Prvomajske ulice i Ul. Matije Gupca
Evidencija postupka izrade i donošenja I. ID UPU
Prijedlog za javnu raspravu
Sažetak za javnost
Odredbe za provođenje
 VEZANI DOKUMENTI I OBJAVE
Izvješće o javnoj raspravi o prijedlogu I. ID UPU
Obavijest o javnoj raspravi o prijedlogu I. ID UPU
Obavijest o izradi I. ID UPU
Odluka o izradi I. ID UPU
   

 


KLASA:350-02/20-01/3
URBROJ:2109/23-03-20-3
Strahoninec, 15. prosinca 2020.