Otvoren javni natječaj za zakup poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu Republike Hrvatske na području općine Strahoninec

Dana 19. studenoga 2019. otvoren je Javni natječaj za zakup poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu Republike Hrvatske na području općine Strahoninec. Natječaj je otvoren 30 dana od dana objave. Natječajnu dokumentaciju možete preuzeti na internet stranici općine Strahoninec

Javni natječaj za zakup poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu Republike Hrvatske na području Općine Strahoninec

Na temelju članka 31. stavka 5.  Zakona o poljoprivrednom zemljištu ("Narodne novine", broj 20/18 i 115/18), Pravilnika o provođenju javnog natječaja za zakup poljoprivrednog zemljišta  i zakup za ribnjake u vlasništvu Republike Hrvatske („Narodne novine“ broj 47/19)  i Odluke o raspisivanju javnog natječaja za zakup poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu Republike Hrvatske na području Općine Strahoninec, KLASA:320-02/18-03/28,URBROJ:2109/23-01-19-1, od 13. studenoga 2019.,  objavljuje se

J A V N I   N A T J E Č A J

za zakup poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu Republike Hrvatske na području Općine Strahoninec


Natječajna dokumentacija

Natječaj za dodjelu stipendija za akademsku godinu 2019./2020.

Dana 23. listopada 2019. općinski načelnik Općine Strahoninec raspisao je natječaj za dodjelu stipendija za akademsku godinu 2019./2020. redovnim studentima.

Natječaj za popunu radnog mjesta Odgajatelj

Na temelju članka 26. Zakona o predškolskom odgoju i obrazovanju (NN 10/97, 107/07 i 94/13) i Odluke Upravnog vijeća Dječjeg vrtića „Suncokret" raspisuje se

NATJEČAJ
za popunu radnog mjesta ODGOJITELJ/ ICA

Rok za podnošenje prijava je 8 dana od dana objavljivanja natječaja.


Natječaj i uvjeti natječaja

Obavijest o adulticidnom tretmanu komaraca na području Općine Strahoninec

Adulticidni tretman komaraca na području Općine Strahoninec izvršiti će se dana 19.08.2019. u vremenu od 18:30 do 20:30 sati. Tretiranje će se provesti preparatom na bazi permetrina u koncentraciji 1:9 metodom hladnog zamagljivanja.

Obavijest o prikupljanju mješanog komunalnog i biorazgradivog komunalnog otpada na području Općine Strahoninec

Prikupljanje komunalnog otpada na području Općine Strahoninec umjesto u četvrtak 15. kolovoza 2019. izvršiti će se u subotu 17. kolovoza 2019.

Javni poziv za dodjelu potpora male vrijednosti u poljoprivredi za Kontrolu plodnosti tla na području Općine Strahoninec u 2019.

Dana 09. srpnja 2019. raspisani je Javni poziv za dodjelu potpora male vrijednosti u poljoprivredi za Kontrolu plodnosti tla na područu općine Strahoninec u 2019. godini.

Javni poziv otvoren je za podnošenje prijava do iskorištenja sredstava odnosno najkasnije do 19. srpnja 2019. godine.

Natječaj za popunu radnog mjesta Spremač/ica

Na temelju članka 26. Zakona o predškolskom odgoju i obrazovanju (NN 10/97, 107/07 i 94/13) i Odluke Upravnog vijeća Dječjeg vrtića „Suncokret" raspisuje se

NATJEČAJ
za popunu radnog mjesta SPREMAČ/ICA

Rok za podnošenje prijava je 8 dana od dana objavljivanja natječaja.


Natječaj i uvjeti natječaja

Natječaj za popunu radnog mjesta Kuhar/ica

Na temelju članka 26. Zakona o predškolskom odgoju i obrazovanju (NN 10/97, 107/07 i 94/13) i Odluke Upravnog vijeća Dječjeg vrtića „Suncokret" raspisuje se

NATJEČAJ
za popunu radnog mjesta KUHAR/ICA

Rok za podnošenje prijava je 8 dana od dana objavljivanja natječaja.


Natječaj i uvjeti natječaja

Natječaj za popunu radnog mjesta Odgajatelj/ica

Na temelju članka 26. Zakona o predškolskom odgoju i obrazovanju (NN 10/97, 107/07 i 94/13) i Odluke Upravnog vijeća Dječjeg vrtića „Suncokret" raspisuje se

NATJEČAJ
za popunu radnog mjesta ODGAJATELJ/ICA

Rok za podnošenje prijava je 8 dana od dana objavljivanja natječaja.


Natječaj i uvjeti natječaja

Natječaj za popunu radnog mjesta Servir/ka

Na temelju članka 26. Zakona o predškolskom odgoju i obrazovanju (NN 10/97, 107/07 i 94/13) i Odluke Upravnog vijeća Dječjeg vrtića „Suncokret" raspisuje se

NATJEČAJ
za popunu radnog mjesta SERVIR/KA

Rok za podnošenje prijava je 8 dana od dana objavljivanja natječaja.


Natječaj i uvjeti natječaja

Natječaj za izbor i imenovanje ravnatelja Dječjeg vrtića "Suncokret" Strahoninec

Upravno vijeće Dječjeg vrtića "Suncokret" Strahoninec raspisao je natječaj za izbor i imenovanje ravnatelja dječjeg vrtića "Suncokret".

Rok za podnošenje prijava je 28. veljače 2019. godine.

Upute kandidatima

KLASA:112-03-01/17-2
URBROJ:2109/23-03-17-3
Strahoninec, 10. srpnja 2017. godine

 

Na temelju članka 19. stavka 6. Zakona o službenicima i namještenicima u lokalnoj i područnoj samoupravi („NN“ br. 86/08 i 61/11), a vezano uz javni natječaj objavljen u Narodnim novinama, za imenovanje pročelnika/ce Jedinstvenog upravnog odjela Općine Strahoninec, objavljujemo popis poslova i podatke o plaći navedenog radnog mjesta, načinu obavljanja prethodne provjere znanja i sposobnosti kandidata i iz kojeg područja, te pravne izvore za pripremanje kandidata za provjeru.

 

  1. OPIS POSLOVA

Pročelnik Jedinstvenog upravnog odjela organizira i rukovodi Jedinstvenim upravnom odjelom u skladu sa zakonom i drugim propisima i organizira, brine o izvršavanju i nadzire obavljanje poslova, daje upute za rad zaposlenima i koordinira rad Jedinstvenog upravnog odjela, obavlja poslove u svezi pripremanja sjednica općinskog vijeća, poslove stručne pomoći i izrade prijedloga akata i odluka, imovinsko pravne poslove, te organizira izvršenje poslova vezano uz društvene djelatnosti, brine o zakonitom radu općinskog vijeća, provodi izvršenje odluka općinskog načelnika i Općinskog vijeća, donosi rješenja u upravnim postupcima iz djelokruga Jedinstvenog upravnog odjela, upravlja postupkom javne nabave, donosi rješenja u upravnim postupcima iz djelokruga Jedinstvenog upravnog odjela, poduzima mjere za osiguranje učinkovitosti u radu, brine o stručnom osposobljavanju i usavršavanju djelatnika te o urednom i pravilnom korištenju imovine i sredstva za rad, te obavlja i druge poslove po nalogu općinskog načelnika.

 

  1. PODACI O PLAĆI RADNOG MJESTA

Plaću službenika čini umnožak koeficijenta složenosti poslova radnog mjesta na koje su raspoređeni i osnovice za obračun plaće, uvećan za 0,5% za svaku navršenu godinu radnog staža.

Koeficijent složenosti poslova iznosi 2,50, a osnovica za obračun plaće iznosi 2.890,00 kn.

 

  1. NAČIN PROVJERE ZNANJA I SPOSOBNOSTI KANDIDATA

Za provjeru znanja i sposobnosti kandidata imenovano je, od strane općinskog načelnika Općine Strahoninec, povjerenstvo od 3 člana. Prethodna provjera znanja i sposobnosti kandidata obavlja se putem pismenog testiranja i intervjua. Za svaki dio provjere znanja dodjeljuje se od 1 do 10 bodova.

 

Po dolasku na provjeru znanja, od kandidata će biti zatraženo predočavanje odgovarajuće isprave radi utvrđivanja identiteta. Kandidati koji ne mogu dokazati identitet neće moći pristupiti testiranju. Za kandidata koji ne pristupi testiranu smatrat će se da je povukao prijavu na natječaj.

Po utvrđivanju identiteta, kandidatima će biti podijeljena pitanja za provjeru znanja.

Navedena pismena provjera traje 45 minuta.

Kandidati su se dužni pridržavati utvrđenog vremena i rasporeda testiranja.

Za vrijeme provjere znanja i sposobnosti nije dopušteno:

- koristiti se bilo kakvom literaturom odnosno bilješkama,

- koristiti mobitel ili druga komunikacijska sredstva,

- napuštati prostoriju u kojoj se provjera odvija,

- razgovarati s ostalim kandidatima niti na bilo koji drugi način remetiti koncentraciju kandidata.

Kandidati koji će se ponašati neprimjereno ili će prekršiti jedno od gore navedenih pravila biti će udaljeni s testiranja, a njihov rezultat i rad Povjerenstvo neće bodovati.

Rezultati intervjua boduju se na isti način kao i pismeno testiranje.

Za svaki dio provjere kandidatima se dodjeljuje određeni broj bodova od 1 do 10. Intervju se provodi samo s kandidatima koji su ostvarili najmanje 50% bodova iz svakog dijela pisanog testiranja sposobnosti kandidata.

Nakon prethodne provjere znanja i sposobnosti kandidata Povjerenstvo za provedbu natječaja utvrđuje rang listu kandidata prema ukupnom broju ostvarenih bodova. Izvješće o provedenom postupku i rang listu kandidata, povjerenstvo dostavlja općinskom načelniku.

 

  1. PODRUČJA PROVJERE

Pravni i drugi izvori

Opći dio:

- Ustav Republike Hrvatske („NN“ br. 56/90, 135/97, 8/98, 113/00, 124/00, 28/01, 41/01, 55/01, 76/10, 85/10 i 05/14)

- Zakon o općem upravnom postupku („NN“ br. 47/09)

Posebni dio:

- Zakon o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi („NN“ br.33/01, 60/01, 129/05, 109/07, 125/08, 36/09, 150/11, 144/12 i 19/13)

-Zakon o službenicima i namještenicima u lokalnoj i regionalnoj (područnoj) samoupravi („NN“ br. 86/08 i 61/11)

- Zakon o javnoj nabavi („NN“ br. 90/11, 83/13, 143/13 i 13/14)

- Zakon o komunalnom gospodarstvu („NN“ br.36/95, 70/97, 128/99, 57/00, 129/00, 59/01, 26/03, 82/04, 110/04, 178/04, 38/09, 79/09, 153/09, 49/11, 84/11, 90/11, 144/12 i 94/13)

- Uredba o uredskom poslovanju („NN“ br. 07/09)

 

 

                                                                                                                              OPĆINA STRAHONINEC

                                                                                                              POVJERENSTVO ZA PROVEDBU NATJEČAJA

Natječaj za imenovanje pročelnika/ pročelnice JUO Općine Strahoninec

KLASA:112-03-01/17-2
URBROJ:2109/23-03-17-1
Strahoninec, 10. srpnja 2017. godine

 

Na temelju članka 5. stavka 3., članka 17. i članka 19. stavka 2. Zakona o službenicima i namještenicima u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi („NN“ br. 86/08 i 61/11), Općinski načelnik Općine Strahoninec raspisuje

 

NATJEČAJ

za imenovanje pročelnika/pročelnice Jedinstvenog upravnog odjela Općine Strahoninec na neodređeno vrijeme na nepuno radno vrijeme – 4 sata dnevno

 

Osoba koja se prijavljuje na javni natječaj mora ispunjavati opće uvjete za prijam u službu propisane člankom 12. stavak 1. Zakona o službenicima i namještenicima u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi („NN“ br. 86/08 i 61/11) te posebne uvjete:

- magistar struke ili stručni specijalist ili pravne ili ekonomske struke

- položen državni stručni ispit

- najmanje 1 (jedna) godina radnog staža na odgovarajućim poslovima

- poznavanje rada na računalu

- vozačka dozvola „B“ kategorije

 

Uz prijavu na natječaj kandidati su dužni priložiti:

- životopis

- dokaz o stručnoj spremi (preslika diplome ili svjedodžbe)

- dokaz o državljanstvu ( preslika osobne iskaznice, putovnice, vojna iskaznice, domovnice)

- dokaz o položenom državnom stručnom ispitu

- dokaz o radnom stažu

- dokaz o radnom iskustvu – potvrda poslodavca o radnom iskustvu ostvarenom na odgovarajućim poslovima od najmanje 1 godine

- uvjerenje o nekažnjavanju,izvornik, ne stariji od 6 mjeseci

- vlastoručno potpisanu izjavnu da za prijam u službu ne postoje zapreke iz članka 15. i 16. Zakona o službenicima i namještenicima u lokalnoj i regionalnoj (područnoj) samoupravi („NN“ br. 68/08 i 61/11).

 

Uvjerenje o zdravstvenoj sposobnosti dostavlja izabrani kandidat po obavijesti o izboru, a prije donošenja rješenja o prijmu u službu.

 

Kandidat koji ima pravo prednosti kod prijma u službu prema posebnom zakonu, dužan je u prijavi na natječaj pozvati se na to pravo i ima prednost u odnosu na ostale kandidate samo pod jednakim uvjetima.

 

Sukladno članku 24. stavku 2. Uredbe o klasifikaciji radnih mjesta u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi („NN“ br. 71/10 i 125/14), iznimno na radno mjesto pročelnika Jedinstvenog upravnog odjela može biti imenovan/a sveučilišni prvostupnik/ca struke, odnosno stručni prvostupnik struke koji ima najmanje 5 (pet) godina radnog iskustva na odgovarajućim poslovima i ispunjava ostale uvjete za imenovanje.

 

Natjecati se mogu i kandidati koji nemaju položen državni stručni ispit uz obvezu da ga polože u roku od 1 (jedne) godine od dana prijma u službu.

Radni odnos se zasniva na neodređeno, uz obvezni probni rad u trajanju od 3 (tri) mjeseca.

Na natječaj se mogu ravnopravno javiti oba spola.

 

U službu ne može biti primljeni kandidat za čiji prijam postoje zapreke iz članka 15. i 16. Zakona o službenicima i namještenicima u lokalnoj i regionalnoj (područnoj) samoupravi („NN“ br. 86/08 i 61/11).

 

Nepotpune i nepravodobne prijave neće se razmatrati. Osobe koje podnesu nepotpunu i nepravovremenu prijavu i osobe koje na zadovoljavaju formalne uvjete ne smatraju se kandidatima prijavljenim na natječaj.

Urednom prijavom smatra se prijava koja sadrži sve podatke i priloge navede u javnom natječaju.

Kandidati koji ne zadovoljavaju formalne uvjete iz natječaja i čija je prijava nepotpuna o tome će biti obaviještena pisanim putem.

 

O rezultatima natječaja kandidati će biti obaviješteni u zakonskom roku.

 

Za kandidate prijavljene na javni natječaj koji ispunjavaju formalne uvjete natječaja provesti će se prethodna provjera znanja i sposobnosti putem pisanog testiranja i intervjua. Ako kandidat ne pristupi prethodnoj provjeri znanja i sposobnosti i intervjuu, smatra se da je povukao prijavu na javni natječaj.

Na web stranici Općine Strahoninec (www.strahoninec.hr) naveden je opis poslova, te podaci o plaći, način obavljanja prethodne provjere znanja i sposobnosti kandidata i iz kojih područja, te pravni i drugi izvori za pripremanje kandidata.

Povjerenstvo za provedbu natječaja utvrditi će listu kandidata koji ispunjavaju formalne uvjete iz natječaja te će isti biti obaviješteni o danu, vremenu i mjestu održavanja prethodne provjere znanja i sposobnosti najmanje 5 (pet) dana prije održavanja provjere.

 

Prijave na natječaj se podnose u roku od 15 (petaneast) dana od dana objave natječaja u Narodnim novinama na adresu:

OPĆINA STRAHONINEC
DRAVSKA 1
STRAHONINEC
40000 ČAKOVEC

s naznakom „ne otvaraj – javni natječaj za imenovanje pročelnika/ce Jedinstvenog upravnog odjela Općine Strahoninec“.

 

 

                                                                                                                                              OPĆINA STRAHONINEC

                                                                                                                                              OPĆINSKI NAČELNIK

                                                                                                                                              Franjo Lehkec