Obavijest o izradi II. ID UPU stambene zone iza Poljske ulice u Strahonincu

Temeljem članka 88. Zakona o prostornom uređenju („Narodne novine“ broj 153/13., 65/17, 114/18., 39/19., 98/19.), Općina Strahoninec, Jedinstveni upravni odjel kao nositelj izrade obavještava javnost

O IZRADI

 II. IZMJENA I DOPUNA URBANISTIČKOG PLANA UREĐENJA STAMBENE ZONE IZA POLJSKE ULICE U STRAHONINCU

 

Općinsko vijeće Općine Strahoninec donijelo je Odluku o izradi II. Izmjena i dopuna Urbanističkog plana uređenja stambene zone iza Poljske ulice u Strahonincu („Službeni glasnik Međimurske županije“ br. 21/09, 19/18). 

Detaljne informacije o tijeku izrade navedene izmjene i dopune Urbanističkog plana mogu se dobiti u Općini Strahoninec, Jedinstveni upravni odjel, Strahoninec, Dravska 1, 40 000 Čakovec, ili upitom na broj 040 333-088.


 

Odluka o izradi    Prostorno planska dokumentacija

Odluka o izboru najpovoljnije ponude za zakup poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu Republike Hrvatske za Općinu Strahoninec

OBAVIJEST O IZRADI URBANISTIČKOG PLANA UREĐENJA PODRUČJA ISTOČNO OD DRAVSKE ULICE U STRAHONINCU

Temeljem članka 88. Zakona o prostornom uređenju („Narodne novine“ broj 153/13., 65/17, 114/18., 39/19., 98/19.), Općina Strahoninec, Jedinstveni upravni odjel kao nositelj izrade obavještava javnost 

 

O IZRADI

URBANISTIČKOG PLANA UREĐENJA PODRUČJA ISTOČNO OD DRAVSKE ULICE U STRAHONINCU

 

 

Općinsko vijeće Općine Strahoninec donijelo je Odluku o izradi Urbanističkog plana uređenja područja istočno od Dravske ulice u Strahonincu.

Detaljne informacije o tijeku izrade navedenog Urbanističkog plana mogu se dobiti u Općini Strahoninec, Jedinstveni upravni odjel, Strahoninec, Dravska 1, 40 000 Čakovec, ili upitom na broj 040 333-088.KLASA:350-02/20-01/4
URBROJ:2109/23-03-20-2
Strahoninec, 15. prosinca 2020.

OBAVIJEST O IZRADI I.IZMJENA I DOPUNA URBANISTIČKOG PLANA UREĐENJA STAMBENE ZONE IZMEĐU PRVOMAJSKE ULICE I ULICE MATIJE GUPCA U STRAHONINCU

Temeljem članka 88. Zakona o prostornom uređenju („Narodne novine“ broj 153/13., 65/17, 114/18., 39/19., 98/19.), Općina Strahoninec, Jedinstveni upravni odjel kao nositelj izrade obavještava javnost

 

O IZRADI

I. IZMJENA I DOPUNA URBANISTIČKOG PLANA UREĐENJA STAMBENE ZONE IZMEĐU PRVOMAJSKE ULICE I ULICE MATIJE GUPCA U STRAHONINCU

 

 

Općinsko vijeće Općine Strahoninec donijelo je Odluku o izradi I. izmjena i dopuna Urbanističkog plana uređenja stambene zone između Prvomajske ulice i Ulice Matije Gupca u Strahonincu.

Detaljne informacije o tijeku izrade navedenog Urbanističkog plana mogu se dobiti u Općini Strahoninec, Jedinstveni upravni odjel, Strahoninec, Dravska 1, 40 000 Čakovec, ili upitom na broj 040 333-088.


KARTOGRAFSKI PRIKAZI
Karta 1. - Korištenje i namjena površina
Karta 2.1.  - Plan prometa
Karta 2.2. - Mreža vodoopskrbe, odvodnje i plinoopskrbe
Karta 2.3. - Mreža elektroopskrbe, javne rasvjete i telekomunikacija
Karta 3. - Uvjeti korištenja, uređenja i zaštite površina
Karta 4.1. - Način i uvjeti gradnje
TEKSTUALNI DIO
I. ID UPU područja između Prvomajske ulice i Ul. Matije Gupca
Evidencija postupka izrade i donošenja I. ID UPU
Prijedlog za javnu raspravu
Sažetak za javnost
Odredbe za provođenje
 VEZANI DOKUMENTI I OBJAVE
Izvješće o javnoj raspravi o prijedlogu I. ID UPU
Obavijest o javnoj raspravi o prijedlogu I. ID UPU
Obavijest o izradi I. ID UPU
Odluka o izradi I. ID UPU
   

 


KLASA:350-02/20-01/3
URBROJ:2109/23-03-20-3
Strahoninec, 15. prosinca 2020.

Javna rasprava o Prijedlogu urbanističkih planova

Na temelju članka 96. stavka 3. Zakona o prostornom uređenju („Narodne novine“ broj 153/13, 65/17, 114/18, 39/19, 98/19) i Zaključka načelnika Općine Strahoninec, KLASA: 350-02/20-01/2, URBROJ: 2109/23-03-20-30 od 21.10.2020. i KLASA: 350-02/20-01/1, URBROJ: 2109/23-03-20-28 od 21.10.2020., objavljuje se

 

JAVNA RASPRAVA O PRIJEDLOGU

Urbanističkog plana uređenja područja između ulica Žrtava fašizma i J.H. Zdelara u Strahonincu

i

Urbanističkog plana uređenja područja južno od Prvomajske ulice u Strahonincu

 

 1. Javna rasprava će trajati od 03.11.2020. do 02.12.2020.
 2. Javni uvid u Prijedlog Urbanističkog plana uređenja područja između ulica Žrtava fašizma i J.H. Zdelara u Strahonincu i u Prijedlog Urbanističkog plana uređenja područja južno od Prvomajske ulice u Strahonincu moći će se izvršiti za vrijeme trajanja javne rasprave u prostorijama Općine Strahoninec, Dravska 1, 40 000 Čakovec svakog radnog dana u uredovno radno vrijeme i na mrežnim stranicama Općine Strahoninec strahoninec.hr, te izrađivača plana www.urbia.hr.
 3. Javno izlaganje Prijedloga Urbanističkog plana uređenja područja između ulica Žrtava fašizma i J.H. Zdelara u Strahonincu organizirat će se u prostorijama Općine Strahoninec, Dravska 1, 40 000 Čakovec, dana 12.11.2020. g. (četvrtak) u 17:30 sati.
 4. Javno izlaganje Prijedloga Urbanističkog plana uređenja područja južno od Prvomajske ulice u Strahonincu organizirat će se u prostorijama Općine Strahoninec, Dravska 1, 40 000 Čakovec, dana 12.11.2020. g. (četvrtak) u 18:00 sati.
 5. Primjedbe i prijedloge sudionici mogu davati tijekom javne rasprave, zaključno sa 02.12.2020. godine i to na slijedeći način:
 • postavljanjem pitanja tijekom javnog izlaganja o predloženim rješenjima
 • davanjem prijedloga i primjedbi u zapisnik za vrijeme izlaganja,
 • upućivanjem pisanih prijedloga i primjedbi Općini Strahoninec, Dravska 1, 40 000 Čakovec.

 

Prijedlozi i primjedbe koji nisu dostavljeni u roku ili nisu čitljivo napisani, ne moraju se uzeti u obzir u pripremi Izvješća o javnoj raspravi.

Podnositelji trebaju na podnesku navesti adresu za dostavu odgovora.

 

KLASA:350-02/20-01/3
URBROJ:2109/23-03-020-1
Strahoninec,22. listopada 2020.

OPĆINA STRAHONINEC
OPĆINSKI NAČELNIK
Franjo Lehkec

 

DOKUMENTACIJA 
Urbanistički plan uređenja područja između ulica Žrtava fašizma i J.H. Zdelara u Strahonincu
Urbanistički plan uređenja područja južno od Prvomajske ulice u Strahonincu
 

                                                                                               

Javni poziv korisnicima proračuna Općine Strahoninec za dostavu prijava za financijske potpore projektima i programima za 2021. godinu

Općinski načelnik Općine Strahoninec dana 19. listopada 2020. godine raspisuje Javni poziv korisnicima proračuna Općine Strahoninec za dostavu prijava za financijske potpore projektima i programima za 2021. godinu.

Rok za prijavu je 19. studeni 2020. godine.

Natječaj za dodjelu stipendija za akademsku godinu 2020./2021. redovnim studentima

KLASA: 604-02-01/20-01/1
URBROJ: 2109/23-03-20-1

Strahoninec, 05. listopad 2020.godine

 

 

Općinski načelnik Općine Strahoninec raspisuje

 

NATJEČAJ

za dodjelu stipendija za akademsku godinu 2020./2021. redovnim studentima

 

 1. Stipendija Općine Strahoninec dodjeljuje se:
  • za jednu akademsku godinu 2020./2021.
 2. Pravo sudjelovanja na natječaju za dodjelu stipendije Općine Strahoninec imaju studenti koji zadovoljavaju slijedeće uvijete:   
  • da su državljani Republike Hrvatske
  • da imaju prebivalište na području Općine Strahoninec
  • čiji roditelj ili skrbnik ima prebivalište na području Općine Strahoninec
  • studenti prve i viših godina studija
 3. Kriteriji za dodjelu stipendije Općine Strahoninec su:

- redovni student na sveučilišnim i stručnim studijima, odnosno preddiplomskom, diplomskom i poslijediplomskom studiju u Republici Hrvatskoj i inozemstvu

 1. Zahtjevu za dodjelu stipendija potrebno je priložiti:
  • prijavu za dodjelu stipendije u akademskoj godini 2020./2021. (obrazac se može preuzeti u Jedinstvenom upravnom odjelu Općine Strahoninec ili na strahoninec.hr)
  • presliku osobne iskaznice studenta i roditelja/skrbnika ili odgovarajući elektronički zapis iz sustava e- Građani
  • uvjerenje o redovnom upisu na studij, sukladno statutu ustanove, s naznakom naziva vrste upisanog studija te razinom sveučilišnog studija ili odgovarajući elektronički zapis iz sustava e- Građani

 

 1. Zamolbe za dodjelu stipendije dostavljaju se u zatvorenoj omotnici u roku od 15 dana od dana objave natječaja na adresu: Općina Strahoninec, Strahoninec, Dravska 1, s naznakom «Natječaj za stipendiju».

 

 1. O rezultatima natječaja podnositelji zamolbi biti će obaviješteni u roku osam (8) dana od dana obavljenog izbora.

 

 

OPĆINSKI NAČELNIK
Franjo Lehkec


Obrazac prijave

ZAHTJEV ZA FINANCIRANJE RADNIH BILJEŽNICA ZA ŠKOLSKU GODINU 2020./2021.

Obrazac zahtjeva možete preuzeti putem slijedeće poveznice:

https://strahoninec.hr/cloud/index.php/s/BfXLaXbzS6tTnKd

 

 

 

 

OBAVIJEST O ADULTICIDNOM TRETMANU KOMARACA NA PODRUČJU OPĆINE STRAHONINEC

Obavještavamo Vas da će se na području općine Strahoninec provesti dezinsekcija – suzbijanje odraslih komaraca u četvrtak, 30.7.2020. u razdoblju od 19:15 do 21:15 sati.

Tretman će se provesti preparatom na bazi permetrina, metodom hladnog zamagljivanja.

Natječaj za popunu radnog mjesta Odgajatelj/ica

Na temelju članka 26. Zakona o predškolskom odgoju i obrazovanju (NN 10/97, 107/07 i 94/13) i Odluke Upravnog vijeća Dječjeg vrtića „Suncokret” raspisuje se 

NATJEČAJ

za popunu radnog mjesta ODGOJITELJ / ICA

- 2 izvršitelja na neodređeno vrijeme, puno radno vrijeme uz obvezni probni rok sukladno zakonskim odredbama

Odluka o uvjetima plaćanja roditelja za boravak djece u Dječjem vrtiću Suncokret za mjesec ožujak i travanj (pandemija virusom COVID-19)

Temeljem čl. 44. Statuta Dječjeg vrtića Suncokret (KLASA: 601-02/18-01/1 URBROJ: 2109/108-18-01-1 ), Izmjena i dopuna Statuta Dječjeg vrtića Suncokret(KLASA:601-02/19-01/2 URBROJ:2109/108-19-01-l), Upravno vijeće Dječjeg v1iića Suncokret je na svojoj 13. sjednici održanoj dana 11. svibnja 2020. donijelo je

Obavijest o upisima djece u Dječji vrtić Suncokret

Temeljem čl. 44. t. 6. al. 9. Statuta Dječjeg vrtića Suncokret (KLASA: 601-02/18-01/1 URBROJ: 2109/108-18-01-l), Izmjena i dopuna Statuta Dječjeg vrtića Suncokret(KLASA:601-02/19-01/2 URBROJ:2109/108-19-01-l) i čl. 4. st. 2. Pravilnika o upisima i mjerilima upisa djece u Dječji vrtić Suncokret (KLASA:601-02/20-2/2 URBROJ:2109/108-20-1) od 17. veljače, Upravno vijeće Dječjeg vrtića Suncokret je na svojoj 13. sjednici održanoj dana 11. svibnja 2020. donijelo je:

Obavijest o izradi Urbanističkog plana uređenja područja između ulica Žrtava fašizma i J.H. Zdelara u Strahonincu

Temeljem članka 88. Zakona o prostornom uređenju („Narodne novine“ broj 153/13., 65/17, 114/18., 39/19., 98/19.), Općina Strahoninec, Jedinstveni upravni odjel kao nositelj izrade obavještava javnost

 

 O IZRADI 

URBANISTIČKOG PLANA UREĐENJA PODRUČJA IZMEĐU ULICA ŽRTAVA FAŠIZMA I J.H. ZDELARA U STRAHONINCU

 

Općinsko vijeće Općine Strahoninec donijelo je Odluku o izradi Urbanističkog plana uređenja područja između ulica Žrtava fašizma i J.H. Zdelara u Strahonincu.

Detaljne informacije o tijeku izrade navedenog Urbanističkog plana mogu se dobiti u Općini Strahoninec, Jedinstveni upravni odjel, Strahoninec, Dravska 1, 40 000 Čakovec, ili upitom na broj 040 333-088.


 Odluka o izradi UPU

Obavijest od izradi Urbanističkog plana uređenja područja južno od Prvomajske ulice u Strahonincu

Temeljem članka 88. Zakona o prostornom uređenju („Narodne novine“ broj 153/13., 65/17, 114/18., 39/19., 98/19.), Općina Strahoninec, Jedinstveni upravni odjel kao nositelj izrade obavještava javnost

  

O IZRADI

URBANISTIČKOG PLANA UREĐENJA PODRUČJA JUŽNO OD PRVOMAJSKE ULICE U STRAHONINCU

 

 

Općinsko vijeće Općine Strahoninec donijelo je Odluku o izradi Urbanističkog plana uređenja područja južno od Prvomajske ulice u Strahonincu.

Detaljne informacije o tijeku izrade navedenog Urbanističkog plana mogu se dobiti u Općini Strahoninec, Jedinstveni upravni odjel, Strahoninec, Dravska 1, 40 000 Čakovec, ili upitom na broj 040 333-088.


Odluka o izradi UPU

Natječaj za popunu radnog mjesta Spremač/ica Servir/ka

Na temelju članka 26. Zakona o predškolskom odgoju i obrazovanju (,,NN" br. 10/97, 107/07 i 94/13) i Odluke Upravnog vijeća Dječjeg vrtića „Suncokret" raspisuje 

NATJEČAJ
za popunu radnog mjesta

 

SPREMAČ/ ICA SERVIR/KA

• 1 izvršitelj u radni odnos na neodređeno vrijeme

Pozivni natječaj Međimurske županije

Odbor za dodjelu javnih priznanja Skupštine Međimurske županije raspisao je pozivni natječaj za podnošenje prijedloga za dodjelu nagrade "Zrinski" Međimurske županije za 2019. godinu.

Ova najviša županijska nagrada dodjeljuje se građanima Međimurske županije, djelatnim skupinama, trgovačkim društvima, ustanovama, udrugama građana i drugim pravnim osobama koje žile ili djeluju na području Međimurske županije za rezultate ostvarene u prethodnoj godini ili u duljem vremenskom razdoblju u djelatnosti gospodarstva, znanosti i obrazovanja, kulture, zdravstva i socijalne skrbi te zaštite okoliša i drugih javnih djelatnosti. Prilikom ocjenivanja vrijednosti ostvarenih rezultata predloženih za Nagradu vrednovati će se kontinuitet u ostvarivanju rezultata, da su postignuti rezultati najbolji na području Međimurske županije, da pravna ili fizička osoba predložena za Nagradu uživa ugled uzornog stručnjaka i djelatnika, odnosno uzorne tvrtke, ustanove, udruge građana ili druge pravne osobe.

Prijedlog se podnosi u pisanom obliku Odboru za dodjelu javnih priznanja Skupštine Međimurske županije, na adresu Ruđera Boškovića 2, Čakovec, uz naznaku za Nagradu "Zrinski". Prijedlozi se mogu podnijeti do 28. veljače 2020. godine.

Cjelokupni natječaj može se preuzeti na stranicama Međimurske županije.

OBAVIJEST O JAVNOM OTVARANJU PONUDA

Temeljem članka IX. stavka 3. Natječaja za zakup poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu Republike Hrvatske na području Općine Strahopninec, KLASA:320-02/18-03/28; URBROJ:2109/23-01-19-2 od 13. studenoga 2019. obavještava se zainteresirana javnost da će se javno otvaranje ponuda održati dana 22. siječnja 2020. s početkom u 15:00 sati u prostorijama Općine Strahoninec, Dravska 1, Strahoninec.

Javni poziv korisnicima proračuna Općine Strahoninec za dostavu prijava za financijske potpore projektima i programima za 2020. godinu

Općinski načelnik Općine Strahoninec dana 13. siječnja 2020. godine raspisuje Javni poziv korisnicima proračuna Općine Strahoninec za dostavu prijava za financijske potpore projektima i programima za 2020. godinu.

Rok za prijavu je 13. veljače 2020. godine.

Otvoren javni natječaj za zakup poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu Republike Hrvatske na području općine Strahoninec

Dana 19. studenoga 2019. otvoren je Javni natječaj za zakup poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu Republike Hrvatske na području općine Strahoninec. Natječaj je otvoren 30 dana od dana objave. Natječajnu dokumentaciju možete preuzeti na internet stranici općine Strahoninec

Javni natječaj za zakup poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu Republike Hrvatske na području Općine Strahoninec

Na temelju članka 31. stavka 5.  Zakona o poljoprivrednom zemljištu ("Narodne novine", broj 20/18 i 115/18), Pravilnika o provođenju javnog natječaja za zakup poljoprivrednog zemljišta  i zakup za ribnjake u vlasništvu Republike Hrvatske („Narodne novine“ broj 47/19)  i Odluke o raspisivanju javnog natječaja za zakup poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu Republike Hrvatske na području Općine Strahoninec, KLASA:320-02/18-03/28,URBROJ:2109/23-01-19-1, od 13. studenoga 2019.,  objavljuje se

J A V N I   N A T J E Č A J

za zakup poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu Republike Hrvatske na području Općine Strahoninec


Natječajna dokumentacija

Natječaj za dodjelu stipendija za akademsku godinu 2019./2020.

Dana 23. listopada 2019. općinski načelnik Općine Strahoninec raspisao je natječaj za dodjelu stipendija za akademsku godinu 2019./2020. redovnim studentima.

Natječaj za popunu radnog mjesta Odgajatelj

Na temelju članka 26. Zakona o predškolskom odgoju i obrazovanju (NN 10/97, 107/07 i 94/13) i Odluke Upravnog vijeća Dječjeg vrtića „Suncokret" raspisuje se

NATJEČAJ
za popunu radnog mjesta ODGOJITELJ/ ICA

Rok za podnošenje prijava je 8 dana od dana objavljivanja natječaja.


Natječaj i uvjeti natječaja

Obavijest o adulticidnom tretmanu komaraca na području Općine Strahoninec

Adulticidni tretman komaraca na području Općine Strahoninec izvršiti će se dana 19.08.2019. u vremenu od 18:30 do 20:30 sati. Tretiranje će se provesti preparatom na bazi permetrina u koncentraciji 1:9 metodom hladnog zamagljivanja.

Obavijest o prikupljanju mješanog komunalnog i biorazgradivog komunalnog otpada na području Općine Strahoninec

Prikupljanje komunalnog otpada na području Općine Strahoninec umjesto u četvrtak 15. kolovoza 2019. izvršiti će se u subotu 17. kolovoza 2019.

Javni poziv za dodjelu potpora male vrijednosti u poljoprivredi za Kontrolu plodnosti tla na području Općine Strahoninec u 2019.

Dana 09. srpnja 2019. raspisani je Javni poziv za dodjelu potpora male vrijednosti u poljoprivredi za Kontrolu plodnosti tla na područu općine Strahoninec u 2019. godini.

Javni poziv otvoren je za podnošenje prijava do iskorištenja sredstava odnosno najkasnije do 19. srpnja 2019. godine.

Natječaj za popunu radnog mjesta Odgajatelj/ica

Na temelju članka 26. Zakona o predškolskom odgoju i obrazovanju (NN 10/97, 107/07 i 94/13) i Odluke Upravnog vijeća Dječjeg vrtića „Suncokret" raspisuje se

NATJEČAJ
za popunu radnog mjesta ODGAJATELJ/ICA

Rok za podnošenje prijava je 8 dana od dana objavljivanja natječaja.


Natječaj i uvjeti natječaja

Natječaj za popunu radnog mjesta Kuhar/ica

Na temelju članka 26. Zakona o predškolskom odgoju i obrazovanju (NN 10/97, 107/07 i 94/13) i Odluke Upravnog vijeća Dječjeg vrtića „Suncokret" raspisuje se

NATJEČAJ
za popunu radnog mjesta KUHAR/ICA

Rok za podnošenje prijava je 8 dana od dana objavljivanja natječaja.


Natječaj i uvjeti natječaja

Natječaj za popunu radnog mjesta Spremač/ica

Na temelju članka 26. Zakona o predškolskom odgoju i obrazovanju (NN 10/97, 107/07 i 94/13) i Odluke Upravnog vijeća Dječjeg vrtića „Suncokret" raspisuje se

NATJEČAJ
za popunu radnog mjesta SPREMAČ/ICA

Rok za podnošenje prijava je 8 dana od dana objavljivanja natječaja.


Natječaj i uvjeti natječaja

Natječaj za popunu radnog mjesta Servir/ka

Na temelju članka 26. Zakona o predškolskom odgoju i obrazovanju (NN 10/97, 107/07 i 94/13) i Odluke Upravnog vijeća Dječjeg vrtića „Suncokret" raspisuje se

NATJEČAJ
za popunu radnog mjesta SERVIR/KA

Rok za podnošenje prijava je 8 dana od dana objavljivanja natječaja.


Natječaj i uvjeti natječaja